"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Rugăciunea de miercuri seară 3 iulie 2013 este:

Acatistul Sfintilor Arhangheli : Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil

http://pacesufleteasca.wordpress.com/2009/09/01/acatistul-sfintilor-arhangheli-mihail-gavriil-rafail-evgudiil-uriil-salatiil-si-varahil/

Se spun rugăciunile începătoare
Condac 1
Pe Căpeteniile Îngerilor Preasfintei Treimi, pe Sfinţii Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil să-i lăudăm şi bine să-i cuvântăm întru toţi vecii, pentru ajutorul dat nouă credincioşilor, atunci când în nevoinţe fiind, noi îi rugăm să ne ajute. Să le spunem mulţumindu-le: Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Icos 1
Cu aripile lor de foc ne acoperă şi ne protejează pe noi, cu puterea şi cu ştiinţa lor Cerească ne vindecă de boli şi cu Oştirile lor de Îngeri ne apără în luptele cu cei vicleni şi răi. Pentru aceasta ne rugăm Lui Dumnezeu să le dea putere multă în lupta cu cel viclean şi cu glas de bucurie spunem aşa:
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Apărător de foc al Cerului;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Vindecătorul bolilor, Păzitorul cununiilor şi al călătoriilor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, Aducător de Lumină Sfântă;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, Învingător al ispitelor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, Ocrotitor al creştinilor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Binecuvântător Ceresc;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 2
Stând în jurul Sfântului Tron Divin, alături de Sfinţii Heruvimi, Serafimi, de Sfintele Scaune Cereşti, Stăpânii, Începătorii şi Domnii, Sfinţii Arhangheli aduc Slavă Lui Dumnezeu, din toată fiinţa lor cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Sfinţilor Arhangheli vă mulţumim pentru tot ajutorul pe care ni-l daţi nouă oamenilor, mai ales acum, când tot Pământul suferă fizic şi spiritual din cauza atacurilor susţinute ale celui viclean şi ale slujitorilor săi.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, cu Oştirea ta de Îngeri Păzitori şi Ocrotitori;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, cu Oştirea ta de Îngeri Vestitori şi aducători de daruri;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, cu Oştirea ta de Îngeri Vindecători şi Ocrotitori;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi protectori;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, cu Oştirea ta de Îngeri Apărători de duşmanii de orice fel;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi de intervenţii rapide;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi scriitori;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 3
Dumnezeu, Care a creat toate cele văzute şi nevăzute, i-a creat pe Sfinţii Arhangheli mai înainte de timp şi le-a dat ca misiune şi apărarea Pământului şi a vieţii de pe Pământ, împotriva atacurilor de orice fel, ale celui viclean. Slăvindu-L pe Dumnezeu, ei cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Sfinţii Voievozi Cereşti, Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil, stând în faţa Slavei Dumnezeieşti, mărire neîncetată Îi aduc Lui Dumnezeu, cântând Osana!
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Ajutător al celor în primejdii;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Aducător de veşti şi de daruri sfinte;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Tămăduitor Sfânt, Ocrotitor al căsătoriilor şi al drumeţiilor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, rană de foc a celor întunecaţi;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, durere continuă a celui viclean;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, îndemnător către rugăciune,
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Mijlocitor către ajutorul Divin;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 4
Sfinte Arhanghel Mihail, care stai înaintea Preasfintei Treimi şi eşti rânduit de Cel Preaînalt pentru a ajuta celor din primejdii, izbăveşte-ne pe noi de tot necazul şi cântă-I Bunului Dumnezeu şi pentru noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Sfinte Arhanghel Mihail roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, alungă de la noi pe cel viclean şi apără-ne de el, rupând mrejele lui cele pregătite pentru noi, păzeşte neîntinate sufletele, minţile şi trupurile noastre şi povăţuieşte-ne cum să facem mai bine Voia Lui Dumnezeu.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, slujitorule al legii;
Bucură-te făptură a Minţii celei ce a făcut Lumea;
Bucură-te Apărătorule de foc al Cerului;
Bucură-te Arzătorule al duhului celui nemulţumitor;
Bucură-te Păzitorule al trupurilor celor neîntinate;
Bucură-te că prin tine se micşorează rătăcirea;
Bucură-te tăria neamurilor creştine;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 5
Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti şi Aducător de daruri sfinte te rugăm să ne fii şi nouă, robilor Lui Dumnezeu, vestitor al bucuriei mântuirii noastre şi ne arăti vrednici locuitori ai Împărăţiei Cereşti, alături de cei care-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Sfinte Arhanghel Gavriil, te rugăm să ne fii călăuzitor pe drumurile vieţii şi aşa cum i-ai adus Sfintei Fecioare vestea de la Tatăl Ceresc, a Întrupării Domnului Iisus, spunându-I Bucură-Te! – aşa să ne aduci şi nouă vestea poposirii noastre în Raiul Ceresc, la trecerea din această viaţă.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Înger al Darului;
Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria;
Bucură-te Vestitorule al începerii Darului;
Bucură-te semnul mântuirii oamenilor;
Bucură-te stea care ai vestit Soarele;
Bucură-te, că ai dezlegat cu Bucură-Te! toată întristarea;
Bucură-te, Cel care ai vestit mântuirea lumii;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 6
Sfinte Arhanghel Rafail cel cu întreit dar, Vindecătorul celor bolnavi, Călăuzitorul Tainic al celor care călătoresc, precum şi Ocrotitorul Nunţii şi al dragostei conjugale, cu puterea şi cu mila ta, din toate bolile şi suferinţele slobozeşte-ne şi vindecă rănile noastre sufleteşti şi trupeşti. Alături de toate Puterile Cereşti te rugăm să-I cânţi Lui Dumnezeu, din toată fiinţa ta: Aliluia! Aliluia!Aliluia!
Icos 6
Ştim că pentru păcatele noastre şi pentru mântuirea sufletelor noastre, ne sunt date toate suferinţele trupeşti şi sufleteşti. De aceea, cu genunchii sufletului plecaţi, în faţa sfintei tale icoane, Sfinte Arhanghel Rafail, grăim ţie unele ca acestea:
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail că ştergi lacrimile durerilor noastre;
Bucură-te că ne veghezi călătoriile şi ne aperi de lucrarea celui viclean;
Bucură-te că păzeşti cununiile noastre, îndepărtându-l pe cel rău;
Bucură-te că i-ai însoţit pe Sfinţii Cosma şi Damian, doctori fără-de-arginţi;
Bucură-te că i-ai învăţat pe Sfinţii Chir, Ioan, Modest şi Pantelimon;
Bucură-te că ai dăruit-o şi pe Cuvioasa Parascheva, care ne dă vindecare;
Bucură-te că îi îndrumi pe medici spre folosul semenilor lor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 7
Sfinte Arhanghel Evgudiil, înţelept slujitor al Lui Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi cei care ne rugăm Ţie şi învaţă-ne, ca în tot necazul, să ne luptăm cu ispitele, făcând în toate Voia Lui Dumnezeu, ca să fim salvaţi din chinurile veşnice şi să cântăm cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Sfinte Arhanghel Evgudiil, dă-ne înţelepciune să facem ce este drept şi plăcut Lui Dumnezeu. Păzeşte-ne mintea, inima şi limba, ca să nu mai săvârşim clevetirea, cea pierzătoare de suflet şi neîncetat să ne plângem păcatele noastre, ca să primim milă şi îndurare la Dreapta Judecată, pentru a fi izbăviţi de focul cel veşnic.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, Povăţuitorul nostru în lupta cu cel viclean;
Bucură-te că ne îndemni ca să ne rugăm pentru cei adormiţi;
Bucură-te că ajuţi rudele noastre ca să scape de la chinuri;
Bucură-te că îi poţi lumina pe cei din lumea de dincolo;
Bucură-te că poţi să-i eliberezi pe cei de la chinuri, dacă ne rugăm pentru ei;
Bucură-te că ne înveţi să nu mai păcătuim;
Bucură-te că ne întăreşti în credinţă;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 8
Sfântul Arhanghel Uriil îi ocroteşte pe creştini şi-i îndeamnă să ţină cont de avertizările despre cele ce vor veni. Să se pregătească rugându-se, postind, smerindu-se, făcând milostenie, pocăindu-se, curăţindu-şi sufletele de păcate prin mărturisire sinceră, căindu-se de relele făcute şi cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Sfinte Arhanghel Uriil îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău şi te rugăm ajută-ne, ocroteşte-ne, întăreşte-ne, curăţă-ne de cel rău, inspiră-ne spre cele bune, ca să facem Voia Domnului.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, Învingător al ispitelor de orice fel;
Bucură-te că ieşi Învingător în lupta cu întunecaţii;
Bucură-te că eşti Foc Dumnezeiesc;
Bucură-te că poţi să opreşti orice duh rău;
Bucură-te că ne inspiri să alegem calea Domnului;
Bucură-te că poţi să ne ajuţi, atunci când ne rugăm ţie;
Bucură-te că oriunde poţi să faci Voia Lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 9
Sfinte Arhanghel Varahil ai fost învrednicit cu Darul Binecuvântării. Te rugăm dăruieşte-ne a ta Dumnezeiască binecuvântare, ca văzând şi simţind vrăjmaşul, cel plin de pizmă împotriva făpturii Lui Dumnezeu, să dispară şi să nu se mai poată apropia de noi în vecii vecilor, ca să-I putem cânta din inimă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Sfinte Voievod Ceresc Varahil împodobeşte şi îmbogăţeşte cu faceri de bine sufletul nostru, iar trupul curăţeşte-l de patimi şi de orice păcat, ca să ne arătăm vrednici a petrece cu cei drepţi în Împărăţia Cerurilor şi ca să ne poţi trece în cartea Vieţii veşnice.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil că ne poţi binecuvânta Cereşte;
Bucură-te că eşti înzestrat cu Har Divin;
Bucură-te că eşti Misionar al Bunului Dumnezeu;
Bucură-te că scrii faptele oamenilor în cartea veacurilor;
Bucură-te că poţi să îi ajuţi pe cei care au evlavie la tine;
Bucură-te că noi cu toţii îţi mulţumim pentru ajutor;
Bucură-te că poţi ocroti şi ţara noastră, în mod special;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 10
Sfinte Arhanghel Salatiil, Bunul Dumnezeu te-a înzestrat cu o Oştire de Îngeri Misionari şi de Intervenţii Rapide. Poţi ajuta ţara noastră sau tot Pământul în cazul unor pericole iminente. Pentru aceasta, recunoscători şi cu smerenie Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Sfinte Voievod Ceresc Salatiil te rugăm adu-ne întotdeauna cu râvnă la slujba ce se înalţă de Sfânta Biserică către Dumnezeu, fă-ne atenţi la rugăciune şi ne înţelepţeşte ca să ne rugăm cu iubire şi cu inimă de jar, în toată vremea şi în tot locul şi la tot lucrul Dumnezeului nostru Cel Multmilostiv, iar după primirea ajutorului să-I aducem mulţumirile noastre din toată inima.
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, Ocrotitor al creştinilor;
Bucură-te că ne îndemni la sfânta rugăciune;
Bucură-te că poţi să ne ajuţi în lupta împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
Bucură-te că eşti pavăză împotriva celui viclean;
Bucură-te că poţi să ne ajuţi să nu ne afundăm în grijile lumeşti;
Bucură-te că ne poţi scoate la limanul cel ceresc;
Bucură-te că noi îţi mulţumim pentru sfântul ajutor;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 11
Mai Marilor Voievozi ai Lui Dumnezeu, slujitori ai Slavei Dumnezeieşti, Căpeteniile Îngerilor, povăţuitorii oamenilor şi vrăjmaşii întunecaţilor, vă rugăm să ne ajutaţi în cele care sunt pentru folosul sufletelor noastre, iar noi Îi cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Domnul Iisus Hristos a spus în învăţăturile Sale, că mulţimea Îngerilor se bucură în Cer pentru un om care se întoarce prin pocăinţă la Dumnezeu. Vă rugăm Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele!
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti că ne puteţi ajuta;
Bucuraţi-vă că sunteţi pară de Foc Dumnezeiesc şi îi puteţi arde pe cei răi;
Bucuraţi-vă slujitori destoinici al Lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă că sunteţi ascultători ai Poruncilor Dumnezeieşti;
Bucuraţi-vă că ne puteţi curăţa sufleteşte şi trupeşte;
Bucuraţi-vă că ne puteţi îndrepta spre calea Lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă că ne puteţi aduna în turma Păstorului Cel Bun;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 12
Sfinţilor Arhangheli, împreună cu Oştirile voastre Cereşti, primiţi mulţumirile noastre pentru că ne ajutaţi, nevăzuţi şi neştiuţi pe noi cei slabi, nevrednici şi puţin ştiutori. Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a încredinţat pe noi grijii voastre sfinte. Pentru aceasta din inimă Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea vouă putere multă în lupta cu întunecaţii, ca să aduceţi Lumină acolo unde este întuneric, să vă dea binecuvântări cereşti, Haruri şi daruri sfinte, ca să ajutaţi viaţa să iasă biruitoare în faţa morţii, întotdeauna să învingă Binele şi să strălucească peste tot Lumina Duhului Sfânt.
Bucuraţi-vă Sfinţilor Arhangheli că lăudăm puterea voastră cea sfântă;
Bucuraţi-vă că sunteţi Foc Dumnezeiesc;
Bucuraţi-vă că sunteţi Lumină şi Foc;
Bucuraţi-vă că ne ajutaţi atunci când vă rugăm;
Bucuraţi-vă că sunteţi mijlocitori pentru noi la Bunul Dumnezeu;
Bucuraţi-vă că puteţi birui duşmanii văzuţi şi nevăzuţi;
Bucuraţi-vă că vă mulţumim pentru tot ajutorul sfânt;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 13 (de 3ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O! Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Puterile Cereşti aproape de Tronul Preasfintei Treimi, primiţi mulţumirile noastre, pentru tot ajutorul vostru şi al Oştirilor voastre Cereşti şi vă rugăm ajutaţi-ne să ieşim biruitori din lupta noastră continuă împotriva celui viclean şi rău. Alături de glasurile voastre îngereşti Îi cântăm şi noi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 1
Cu aripile lor de foc ne acoperă şi ne protejează pe noi, cu puterea şi cu ştiinţa lor Cerească ne vindecă de boli şi cu Oştirile lor de Îngeri ne apără în luptele cu cei vicleni şi răi. Pentru aceasta ne rugăm Lui Dumnezeu să le dea putere multă în lupta cu cel viclean şi cu glas de bucurie spunem aşa:
Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Apărător de foc al Cerului;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Vindecătorul bolilor, Păzitorul cununiilor şi al călătoriilor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, Aducător de Lumină Sfântă;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, Învingător al ispitelor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, Ocrotitor al creştinilor;
Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Binecuvântător Ceresc;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Condac 1
Pe Căpeteniile Îngerilor Preasfintei Treimi, pe Sfinţii Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil să-i lăudăm şi bine să-i cuvântăm întru toţi vecii, pentru ajutorul dat nouă credincioşilor, atunci când în nevoinţe fiind, noi îi rugăm să ne ajute. Să le spunem mulţumindu-le: Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!
Rugăciune
Sfinţilor Arhangheli, Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil, vă rugăm să fiţi alături de noi la greu, să ne ajutaţi în lupta împotriva întunecaţilor, să ne ajutaţi în rugăciunile noastre la Preabunul Dumnezeu. Vă rugăm mai marilor Voievozi ai Oştirilor Cereşti, noi nevrednicii, să ne acoperiţi şi pe noi cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei care cădem cu dinadinsul. Vă mulţumim că sunteţi grabnic ajutători şi ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea daruri sfinte ca pentru Voievozii Cereşti, Binecuvântare Sfântă, Har şi multă Putere Dumnezeiască ca să ieşiţi întotdeauna biruitori în lupta cu întunericul. Amin!

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: