"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Archive for mai, 2013

Antonio Vivaldi- psalmul 112

Baletul „Frumoasa din pădurea adormită”

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 29 mai 2013

Rugăciunea de miercuri seara, 29 mai 2013 este:

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEŢII OMULUI

angel281

Sursa: http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-paraclise&rID=00006-CANON_INGER_PAZITOR

Facerea lui Ioan Mavropos Monahul – al cărui acrostih, în greceşte, este acesta: Pe tine, Îngerul meu păzitor, te laud.

Zicând Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, noi zicem: Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm… Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea… Şi îndată: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)
Deci, Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta… Şi începem:
Cântarea întâi, Glas 8
Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, Israiliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit, şi folositorul, şi îndreptătorul vieţii mele, pe care te-am dobândit de la Dumnezeu, te laud, Dumnezeiescule Îngere al lui Dumnezeu cel atotstăpânitor.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască, Cuvinte, pus-ai pe Sfinţii Îngeri îndreptători şi luminaţi povăţuitori oamenilor, care ne povăţuiesc pe noi la frica Ta.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
De noaptea cea întunecată fiind cuprins şi cu negura cea împâclită a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăinţei luminează-mă, îndreptătorule, şi folositorule, şi păzitorul meu.
Slavă…

Întunecat de gânduri de ruşine, despărţind de la Dumnezeu mintea mea, potop cu tină întru mine izvorăsc; pe care usucă-l, ajutătorul meu.
Şi acum… Al Născătoarei:

Tu eşti, Stăpână, linişte şi adăpostire celor învăluiţi în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire, învăluit fiind cu viforul a multe feluri de patimi.
Cântarea a 3-a
Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra Crugului Ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, Cel ce eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, unule Iubitorule de oameni.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Fiinţă am de amestec de pământ, de tină şi ţărână; pentru aceasta, de pământ m-am lipit. Ci – o, folositorul meu! – şi îndreptătorul, şi izbăvitorul meu, întoarce pofta mea către cele cereşti.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Ziua şi noaptea, cu faptele mele cele rele te amărăsc, şi te scârbesc, şi te întărât; şi să voieşti a sta departe, pe tine, apărătorul meu, te silesc.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Supus sunt grijii şi mâhnirii, că nepocăit şi neîndreptat petrec. Pentru aceasta, dăruieşte-mi să mă pocăiesc cu adevărat şi să te bucur pe tine, păzitorul meu.
Slavă…

Cel ce vezi nevăzută faţa lui Dumnezeu, Care şade în Ceruri şi Se uită pe pământ cu gândul, şi-l face pe el de se cutremură, pe Dânsul roagă-L să mă mântuiesc, Sfinte Îngere.
Şi acum… Al Născătoarei:

Minte, şi cuget, şi cuvânt, darul lui Dumnezeu am luat, ca, pe Stăpânul cunoscând, cu lucruri bune să Îl cinstesc. Iar eu, cu patimile darul ocărând, pe Dătătorul am defăimat: Stăpână, mântuieşte-mă.
Sedealna, Glas 4
Podobie: Cel ce Te-ai înălţat …

Păzitorul sufletului meu şi al trupului, cel ales mie de la Dumnezeu, Dumnezeiescule Îngere, urmând lui Dumnezeu, treci cu vederea, prea-sfinte, toate greşelile sufletului meu celui ticălos, şi mă izbăveşte de cursele cele de multe feluri ale înşelătorului, şi fă milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea la Judecată iertare.
Cântarea a 4-a
Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne; Tu – şi puterea mea; Tu – Dumnezeul meu; Tu – bucuria mea, Cel ce n-ai lăsat sânurile Părinteşti, şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Neaducându-mi aminte de Înfricoşata Judecată, Mântuitorule, la care am să stau înainte să dau răspuns pentru tot lucrul şi cuvântul, nici luând în minte moartea cea fără de veste, sunt neîndreptat. Îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Cu de-adinsul toată răutatea am plinit din tinereţe şi nu am încetat pe tine, apărătorul meu, a te amărî cu cuvinte şi cu fapte fără de lege; nu te mânia dar, ci mai aşteaptă, înţelepţindu-mă, şi luminându-mă, şi întărindu-mă.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Urmând îndelungii-răbdări a Cuvântului lui Dumnezeu – Care a venit să cheme pe toţi păcătoşii la pocăinţă, şi aşteaptă îndreptare de bunăvoie, şi nu face silă – şi tu, îndreptătorul meu, spre mine cu îndelungă-răbdare să petreci.
Slavă…

Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe mine, netrebnicul rob; dar Stăpânul meu Iisus m-a primit cu milostivire şi m-a făcut al Său; iar eu, lepădând atâta dar al Lui, te scârbesc încă şi pe tine, Îngerul lui Dumnezeu.
Şi acum… Al Născătoarei:

Cu adevărat, Domnul S-a făcut Împărat cu Împărăţie care nu cade şi S-a îmbrăcat – precum Psalmistul grăieşte – din tine, Maica lui Dumnezeu, întru prea-frumoasă podoabă, în trup sfânt, cu care a luat moartea şi a surpat împărăţia ei.
Cântarea a 5-a
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti Lumină neajunsă, şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Ci mă întoarce, şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Pe tine păzitor câştigându-te, împreună petrecător şi împreună vorbitor, păzindu-mă, Sfinte Îngere, cu mine călătorind, împreună locuind şi cele de mântuire înainte pururea punându-le, ce iertare voi să iau, nerecunoscător fiind?
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Cu multă îndrăznire stând înaintea Scaunului Atotstăpânitorului şi împrejur dănţuind, la Împăratul făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi dea iertare de răutăţile mele cele multe.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Muncile şi caznele care mă aşteaptă mai-nainte, Sfinte Îngere, văzându-le tu – şi împietrirea mea, şi nebunia, şi orbirea – şi făcându-ţi-se milă, suspini, şi te tânguieşti, şi te întristezi, fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu.
Slavă…

Nici într-un ceas, nici într-o cirtă, sau şi mai puţin decât aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul şi făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine, şi să te veseleşti, şi să săltezi, fiind eu pururea stricat cu păcatele.
Şi acum… Al Născătoarei:

Prunc nou S-a arătat Cel necuprins cu mintea, din tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Cel ce a pus pădurile cu hotar şi munţii cu aşezământul cunoştinţei, Cel ce numără mulţimea stelelor şi picăturile de rouă, şi schimbă suflările vânturilor.
Cântarea a 6-a
Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, că sufletul meu s-a umplut de răutăţi, şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Păzindu-mă, şi oştindu-te împrejurul meu, şi întorcând înapoi pornirile dracilor şi năvălirile lor cele în chipul fiarelor, şi gonindu-le de la mine pururea, nu înceta, păzitorul meu, că pe tine te am cald folositor.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Cel ce eşti mir prea-scump şi cu bună mireasmă, nu te scârbi de împuţiciunea mea, nu te depărta de la mine până în sfârşit; ci nedepărtat păzitor fii mie pururea, că şi soarele, trecând locurile cele spurcate, nu se spurcă.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Pe Cel ce a acoperit cu ape prin Cuvânt pe cele mai înalte ale Lui, roagă-L, folositorul meu, să-mi dea dar izvorâtor de lacrimi, ca să se curăţească inima mea cu acelea şi să vadă pe Dumnezeu.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Netrupeşte, ca cel ce eşti curat şi fără materie, stând înaintea Celui curat şi fără materie şi câştigând multă îndrăznire spre Dânsul şi apropiere, pe Acela roagă-L cu de-adinsul să dăruiască sufletului meu mântuire.
Slavă…

Să acopere înfruntarea şi ruşinea feţele vrăjmaşilor cele întunecate şi împuţite, când se va despărţi de trup sufletul meu cel smerit; iar pe acesta să-l acopere, îndreptătorul meu, aripile tale cele luminate şi preasfinţite.
Şi acum… Al Născătoarei:

Ceea ce eşti mai sfântă decât Sfinţii Îngeri şi mai presus de Heruvimi şi de Serafimi, mintea mea cea târâtoare pe pământ şi de cele pământeşti râvnitoare, mai presus decât pofta cea pământească şi trupească o arată, ridicând-o de la pământ către dragostea cea cerească.
Condac, Glas 2

Podobie:Cele de sus căutând…
Slujitorul lui Dumnezeu şi păzitorul meu cel prea ales, fii petrecând pururea împreună cu mine, păcătosul, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a diavolilor şi îndreptându-mă la cărările cele Dumnezeieşti, spre viaţa cea nestricată, rogu-mă.
Cântarea a 7-a
Irmos: Tinerii, cei ce merseseră din Iudeea în Babilon de demult, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Mulţimile tâlharilor celor nevăzuţi ce cad împrejur asupra mea, care caută să tragă şi să răpească sufletul meu, nu lipsi gonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic, ajutătorul meu.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Cînd va vrea să mă judece Judecătorul şi Dumnezeul meu şi să mă osândească pe mine, cel osândit de conştiinţă mai înainte de Judecata aceea, nu mă uita, povăţuitorul meu, pe mine, robul tău.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Avându-mi eu tina mumă, şi trupul tată, şi ţărâna strămoş, pentru împrietenirea acestora, în pământ cu totul caut; ci dă-mi, ajutătorul meu, fără frică să mă uit vreodată şi în sus, la frumuseţea Cerului.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Ca cel ce eşti frumos cu podoaba şi dulce, şi veselă minte în chipul soarelui, luminat să-mi stai înainte cu veselă faţă şi cu vedere de bucurie, când mă voi lua de pe pământ, îndreptătorul meu.
Slavă…

Pentru milostivirea milei şi pentru multă mulţimea iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acoperământul aripilor tale, când voi ieşi din trup, păzitorul meu, ca să nu văd feţele cele urâte ale dracilor.
Şi acum… Al Născătoarei:

Ceea ce eşti poartă cerească, şi uşă de mântuire, şi scară înţelegătoare pe care Dumnezeu S-a pogorât şi om S-a suit; cu îndurările tale, Curată, Împărăţiei Cerurilor învredniceşte-mă pe mine, robul tău.
Cântarea a 8-a
Irmos: De şapte ori, cuptorul, chinuitorul Haldeilor l-a ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu; şi, văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, a strigat: Pe Făcătorul şi Izbăvitorul, Tineri, bine-L cuvântaţi; preoţi, lăudaţi-L; noroade, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
După Dumnezeu, pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor, şi povăţuitor, şi ajutător, şi apărător, Preasfinte Îngere. Pentru aceasta, nu înceta, rogu-mă, povăţuindu-mă, şi îndreptându-mă, şi învăţându-mă să fac cele cuvioase, şi să-mi luminezi mintea, până ce mă vei pune înaintea lui Hristos mântuit.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Când se vor pune Scaunele, şi Cărţile se vor deschide, şi Cel vechi-de-zile va şedea, şi oamenii se vor judeca, şi Îngerii vor sta înainte, şi pământul se va clătina, şi toate se vor înfricoşa şi se vor cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de oameni şi mă izbăveşte de gheena, pe Hristos îmblânzindu-L.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Acum, ca nişte albine fagurul, mă înconjoară nevăzut urâţii de Dumnezeu, pierzătorii diavoli; ca nişte păsări răpitoare, ca nişte vulpi viclene şi ca nişte mâncători de cruzime, ca păsările cele mâncătoare de stârv, împrejurul meu zboară; acoperă-mă, păzitorul meu, precum îşi acoperă vulturul puii săi.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Dă-mi izvoare de lacrimi să curgă neîncetat din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din creştet până la picioare; ca, îmbrăcându-mă în haina mai albă decât zăpada a pocăinţei, să intru în cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Casă lui Hristos fiind inima mea, cu patimile viaţa râmătorilor celor neînţelegători am săvârşit. Ci mă întăreşte, ajutătorul sufletului meu, curăţeşte-o pe aceasta, ca să se cădească, şi să se stropească cu miresme şi cu miruri de rugăciuni şi de curăţie, şi să fie iarăşi casă lui Hristos, cu bun miros.
Binecuvântăm pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Îndreptătorul, şi păzitorul meu, şi folositorul, şi izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet, când mă va scula din pământ la Judecată înfricoşatul glas al trâmbiţei, atunci aproape de mine să stai, blând şi vesel, cu nădejdea mântuirii, luând de la mine frica.
Şi acum… Al Născătoarei:

Cu prea-mulţimea bunătăţii în dar mă miluieşte, ceea ce ai născut izvorul milostivirii; că nu am ce să-ţi aduc ţie vrednic de milă; că bunătăţile mele nicicum nu-ţi trebuiesc, ca ceea ce ai zămislit nespus pe dătătorul de bine şi Mântuitorul lumii, ceea ce eşti plină de dar.
Cântarea a 9-a
Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, cum Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om. Pentru aceea, pe Preacurata, de Dumnezeu Născătoarea, credincioşii o mărim.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
De-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te văd, stând luminat şi blând, pe tine, ajutătorul şi folositorul meu, când va ieşi din mine cu anevoie duhul meu, şi gonind pe amarii vrăjmaşi, care caută să mă apuce.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Ca un Dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci vrerile Lui cele Dumnezeieşti, ai multă îndrăznire către Dânsul, Sfinte Îngere. Pentru aceasta, cu căldură roagă-L pentru mine; ca, mântuindu-mă prin tine, să laud folosinţa şi acoperământul tău.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
În toată viaţa mea întru multă deşertăciune alergând, de sfârşit m-am apropiat; ci te rog, păzitorul meu, fii mie ajutător şi apărător nebiruit, când voi trece vămile stăpânitorului lumii celui cumplit.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Greşelile minţii mele, rătăcirile, jefuirile, răutăţile şi cugetele cele de ruşine ale gândurilor necurate şi spurcate, a le întoarce întru gânduri bune nu înceta, ajutătorul meu, şi întru cugete curate, roditoare de focul umilinţei.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, biruieşte cu milostivirea Ta mulţimea cea nemăsurată a răutăţilor mele, cu rugăciunile Dumnezeieşti ale slujitorului tău celui fără de trup, pe care L-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.
Slavă…

Toată nădejdea mea de mântuire, după Dumnezeu, spre tine am pus-o, păzitorul şi purtătorul meu de grijă, şi apărătorule; fă rugăciune de obşte la Dumnezeu pentru mine, luând împreună rugători şi ajutători cetele Îngerilor.
Şi acum… Al Născătoarei:

În nalţă fruntea Creştinilor şi surpă întărâtările păgânilor, Născătoare de Dumnezeu, mântuind nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel mare şi mult slăvit se măreşte cu credinţă şi se slăveşte.
Stihirile aceluiaşi, Glas 2

Podobie:Casa Evfratului…
Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără de mijlocire înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru mine, robul tău. Ca cel ce ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperământul aripilor tale, a-l acoperi pe el pururea. Har fie lui Iisus, Celui ce mi te-a dat pe tine mare păzitor sufletului meu şi armă asupra vrăjmaşilor mei, cinstitule de Dumnezeu Îngere. Învredniceşte-mă şi pe mine să dobândesc Împărăţia cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi.
Slavă…

Lumină a doua tu eşti, după Dumnezeu, păzitorul meu; nu înceta a-mi ajuta, ca să văd şi eu lumina Dumnezeirii celei cu trei străluciri.
Şi acum… Al Născătoarei:

Stăpâna Îngerilor şi a oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău pentru mine, robul tău.
Rugăciune către Sfântul Înger păzitor, a Sfântului Macarie cel Mare:
Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet şi a vieţii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru necurăţia mea; nu da loc dracului celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna mea cea ticăloasă şi proastă şi mă îndreptează la calea mântuirii.
Aşa, Sfinte Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai înaintea sufletului meu celui ticălos şi a trupului, iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate zilele vieţii mele şi orice am greşit întru această zi.
Acoperă-mă întru această noapte şi mă păzeşte de toată ispita şi cursa potrivnicului, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu.
Şi te roagă pentru mine către Domnul, să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul, bunătăţii Sale. Amin.
Şi Otpustul cel mic.

Concert Maria Callas la Covent Garden în 1962

Între nouri şi-ntre mare… Mihai Eminescu

Vis de Mihai Eminescu

Vinurile care insotesc preparatele culinare din peşte- recomandări de la Adriana D.

Vinuri care insotesc preparatele culinare din peşte

Dupa cum se stie, pestele este intotdeauna insotit de un vin alb, traditie care dateaza inca din epoca romana. Aceasta regula este respectata, dar sunt anumite persoane, care, in ultimul timp, prefera un vin rozat sau unul rosu tanar si usor alaturi de ciorbele de peste. Trebuie sa se tina cont de diferenta dintre pestii de mare si cei de apa dulce. Cei de mare care au un gust mai pronuntat, cer un vin mai vechi si cu o gradatie alcoolica mai ridicata, pe cand cei de apa dulce cer un vin alb mai lejer si parfumat.
Molustele si crustaceii care au un gust delicat se potrivesc cu vinurile usoare si seci sau cu un vin spumos putin acidulat. Homarul pregatit la abur se potriveste bine cu un vin alb usor si aromat. Pestele fiert sau insotit de un sos lejer cere un vin alb tanar, sec si cu gradatie alcoolica mica. Cu pestele la cuptor se potriveste un vin alb lejer, sec si cu o gradatie alcoolica mai ridicata. Cu pestele fript se potriveste un vin alb sec vechi cu o gradatie alcoolica ridicata. In anumite regiuni ale Italiei, de exemplu in Piemonte, unde locuiesc eu, pestele poate fi insotit si de un vin rosu de calitate (avand in vedere ca este o zona renumita pentru vinurile rosii de calitate). Cu ciorba de peste si cu pestele insotit de sosuri aromate si picante se potriveste un vin alb cu o gradatie alcoolica ridicata, un vin rozat sau un vin rosu foarte lejer. Pestele gras, cum ar fi tiparul sau anghila, se potriveste bine cu un vin rosu lejer.
Va enumar cateva vinuri din diferite zone ale Italiei care se potrivesc cu preparatele din peste:
Vinuri rosii, dar usoare: Langhe Dolcetto Novis Rosso; Solingo Rosso; Minuetto Rosso; Grignolino d’ Asti – din Piemonte…
Vinuri albe: Roero Arneis; Piemonte Chardonnay; Gavi; Solingo Bianco; Rabesco; Minuetto Bianco; Cortese Alto Monferrato- din Piemonte.
Colli Orientali del Friuli (Sauvignon); Ribolla Gialla delle Venezie- din Friuli- Venezia Giulia.
Vin alb: Sicilia Chardonnay- produs in Sicilia
Veneto Pinot Grigio; Piné-Pinò; Gambellara Classico- din Veneto
Vinuri spumoase :
Metodo Classico Tradizionale Rosé (Nebbiolo)- din Piemonte
Franciacorta Brut- din Lombardia
Urmeaza sa va prezint vinurile care insotesc branzeturile… Acestea se servesc de obicei la sfarsit, dupa felul doi si nu la inceput, la aperitiv ca in Romania.
Pe curand…

LITANIA ÎNVIERII de venerabilul John Henry Newman

LITANIA ÎNVIERII
de venerabilul John Henry Newman
Traducere şi adaptare din limba engleză: Rodica Gabriela Chira şi Gabriela Chiciudean

DOAMNE, miluieşte.
Doamne, miluieşte.
Hristoase, miluieşte.
Hristoase, miluieşte.
Doamne, miluieşte.
Doamne, miluieşte.
Hristoase, auzi-ne.
Hristoase, mult milostive, auzi-ne.
Dumnezeule, Tată ceresc, miluieşte-ne.
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, miluieşte-ne….
Dumnezeule, Spiritul Sfânt, miluieşte-ne….
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne….
Iisuse, Mântuitorul umanităţii, miluieşte-ne….
Iisuse, care ai învins păcatul şi pe Satana, miluieşte-ne….
Iisuse, care ai învins moartea, miluieşte-ne….
Iisuse, Cel Sfânt şi Drept, miluieşte-ne….
Iisuse, Învierea şi Viaţa, miluieşte-ne….
Iisuse, care ne dai iertarea, miluieşte-ne….
Iisuse, Judecătorul lumii, miluieşte-ne….
Care cu adevărat Ţi-ai dat viaţa pentru oile Tale, miluieşte-ne.
Care cu adevărat Te-ai înalţat a treia zi, miluieşte-ne….
Care cu adevărat Te-ai arătat Aleşilor Tăi, miluieşte-ne….
Care ai vizitat-o pe binecuvântata-Ţi Maică, miluieşte-ne….
Arătându-i-Te Magdalenei care plângea, miluieşte-ne….
Trimiţându-Ţi îngerii sfintelor femei, miluieşte-ne….
Alinându-i pe cei Unsprezece, miluieşte-ne….
Spunându-le Pace, miluieşte-ne….
Dându-le suflarea Sfântului Spirit, miluieşte-ne….

Adeverind credinţa lui Toma, miluieşte-ne….
Încredinţându-Ţi turma lui Petru, miluieşte-ne….
Vorbind despre Împărăţia lui Dumnezeu, miluieşte-ne….
Noi, păcătoşii, Te implorăm, auzi-ne.
Să înaintăm spre o viaţă nouă, Te implorăm, auzi-ne.
Să înaintăm în cunoaşterea Ta, Te implorăm, auzi-ne.
Să creştem în iertare, Te implorăm, auzi-ne.
Să avem mereu suflarea vieţii, Te implorăm, auzi-ne.
Să stăruim până la capăt, Te implorăm, auzi-ne.
Să ne încredem în Tine la venirea Ta, Te implorăm, auzi-ne.
Să ne înfăţişăm înaintea Ta cu bucurie, Te implorăm, auzi-ne.
Să ne aşezăm la dreapta Ta la Judecată, Te implorăm, auzi-ne.
Să împărtăşim soarta sfinţilor, Te implorăm, auzi-ne.

Mielul lui Dumnezeu, care ai luat asupra Ta păcatele lumii, Cruţă-ne, Doamne.
Mielul lui Dumnezeu, care ai luat asupra Ta păcatele lumii,
Mult milostive, auzi-ne, Doamne.
Mielul lui Dumnezeu, care ai luat asupra Ta păcatele lumii,
Miluieşte-ne pe noi.
Hristoase, auzi-ne.
Hristoase, mult milostive, auzi-ne.
Doamne, miluieşte.
Hristoase, miluieşte.
Doamne, miluieşte.
Hristos s-a înălţat, Aleluia.
Cu adevărat s-a înălţat şi s-a arătat lui Simon, Aleluia.
Să ne rugăm.
Dumnezeule, al cărui unic Fiu a învins moartea şi ne-a deschis calea spre viaţa veşnică, Te implorăm, îndură-te, miruieşte-ne cu iertarea Ta, să-i urmăm în toate pe cei ale căror păcate au fost iertate prin acelaşi Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Trei poezii creştine de Traian Dorz

Rugaciune
de Traian Dorz

Doamne, Tu, stăpânu-acestui cer nemărginit
și-albastru,
către Tine mi se-nalță iarăși gândul meu sihastru.

Către Tine se ridică iarăși glasul rugii mele,
Domnul zilelor cu soare,
Domnul nopților cu stele.

Tu ești împăratul nostru,
Tu ești Domnul nostru mare,
Tu ești Stânca păcii noastre,
Turnul nostru de scăpare!

De nădejdea-n Tine, Doamne,
toată viața ni se-alină,
viața noastră-atât de tristă, suferindă și străină.

Mângâierea vieții triste ni-e Cuvântul Cărții Tale,
El ne-a șters de lacrimi ochii,
ne-a scos sufletul din jale,

Și ne-a fost mereu în viață adăpost și-nviorare,
călăuză și lumină la-ntuneric, de cărare.

Azi ne-a-mpresurat durerea cât a mării apă multă,
nimeni chinul nu ni-l vede,
nimeni glasul nu ne-ascultă,

Numai Tu ne ești nădejde în aceste clipe grele,
numai Mâna Ta mai poate să ne mântuie din ele,

Numai Tu ai milă, Doamne,
Dumnezeul nostru mare,
Tu ești stânca izbăvirii,
– dăruiește-ne scăpare!

De câte ori
de Traian Dorz

De câte ori, Isuse,
în urma mea privesc,
de-adânca vale-a morții
mereu îmi amintesc.

Nu uit de clipa-n care
spre mine Te-ai plecat,
și din adânc de patimi
și moarte m-ai scăpat.

Și n-am să uit vreodată,
Stăpânul meu milos,
de unde, din ce moarte,
prin harul Tău m-ai scos.

Nu uit din ce, de unde
și cum am fost scăpat,
când marea-ți bunătate
spre mine s-a plecat.

De-aceea, eu cu lacrimi
mereu Îți mulțumesc,
de câte ori, Isuse,
în urma mea privesc.

Adeseori
de Traian Dorz

Adeseori ispite grele
în calea vieţii mele vin,
zdrobind odihna vieţii mele
şi-a zilei liniştit senin

Atunci alerg la rugăciune,
şi prin Hristos din nou primesc
tărie, să le înving pe toate,
şi iarăşi pacea-mi regăsesc.

Adeseori dureri amare
adânc încearcă viaţa mea,
şi dreapta-ncrederii cărare
aşa de greu o pot ţinea.

Adeseori puteri duşmane
spre mine năvălesc cumplit,
lăsându-mi viaţa numai rane
şi sufletul adânc zdrobit.

O, sfânt liman al rugăciunii,
ce scut nedespărţit îmi eşti,
ce liniştire, ce putere
şi ce adăpost îmi dăruieşti !

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 22 mai 2013

Rugăciunea de miercuri seara, 22 mai 2013 este:

LITANIE DE BUCURIE ŞI SLAVĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU
Teolog Cezarina Adamescu, AGERO

Sursa: http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/CULTURA/Litanie%20de%20bucurie%20de%20CA.htm

Scriso2

„Eu sunt Învierea şi Viaţa, cine crede în mine nu va muri nicicând”. (Ioan 11,25)

Bucură-te pământule, atins de tălpile sfinte ale Maicii şi ale Fiului său Unul Născut,
Slavă ţie!
Bucură-te Soare înveşmântând feciorelnicul trup al Maicii lui Dumnezeu, Slavă ţie!
Bucură-te tu, lună argintie poposind pe gleznele Maicii, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă luceferi şi stele, diadema neprihănirii, cunună aleasă pe fruntea Fecioarei, Slavă vouă!
Bucură-te aer hrănind respirarea celei mai Sfinte Mame Fecioare, Slavă ţie!
Bucură-te Cer cu toţi îngerii şi sfinţii, în care locuieşte neasemuita Regină, Slavă ţie!
Bucură-te Împărăţie veşnică a lui Dumnezeu, locuită de Maica tuturor îngerilor,
Slavă ţie!
Bucură-te lacrimă vie alunecând pe obrazul neprihănit al Fecioarei, Slavă ţie!
Bucură-te flacără aprinzând candela curăţiei în sufletul Fecioarei, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă sfinţilor păstrând loc în cugetul inimii voastre pentru Maica lui Dumnezeu,
Slavă vouă!
Bucuraţi-vă sfinţilor păzitori, învingând orice prilej de ispită, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă neamuri şi seminţii împrăştiate pe întreg pământul, plecaţi-vă genunchiul în faţa Maicii şi Fiului,
Slavă vouă!
Bucuraţi-vă făpturi pământene, bucuraţi-vă feţe alese de sfinţi, bucuraţi-vă fecioare martire şi mucenici rămaşi drepţi în credinţă, Slavă vouă!
Bucuraţi-vă miei ai turmei pentru Păstorul cel Milostiv, care-i aduce la staul pe cei rătăciţi, Slavă vouă!
Bucură-te Sfântă Cruce, căci prin lemnul tău prin care a fost răstignit Mielul Neprihănit, ne-ai adus mântuirea,
Slavă ţie!
Bucură-te LUMINĂ PASCALĂ coborâtă din cer să vesteşti Învierea Domnului nostru,
Slavă ţie!
Bucură-te Pace a lui Iisus, căci, punând capăt vrăjmăşiei şi urii, ai unit inimile,
Slavă ţie!
Bucură-te Lăcaş şi Templu al Duhului Sfânt primind în chip vrednic Trupul şi Sângele Domnului nostru,
Slavă ţie!
Bucuraţi-vă oameni, cu bucuria feţelor alese de sfinţi şi părinţi, pentru Lumina poposind în sufletul vostru, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă păgânilor şi păcătoşilor pentru unica şansă de a vă mântui în Hristos, prin mijlocirea Maicii Milei,
Slavă vouă!
Bucuraţi-vă, voi care mai aveţi timp să vă întoarceţi la pocăinţă,
Slavă vouă!

Bucură-te durere,
Bucură-te tristeţe,
Bucură-te sfântă Sărăcie,
Bucură-te avuţie de spirit,
Bucură-te neprihănire,
Bucuraţi-vă adevăr şi lumină,
Bucură-te credinţă smerită,
Bucură-te inimă, bucură-te inimă pocăită;
Bucură-te iubire a Iubirii Divine,
Bucură-te dragoste de aproapele;
Bucură-te nădejde a nădejdilor,
Bucură-te har sfinţitor,
Bucură-te Sânge al lui Hristos, căci ai mântuit setea nepotolită din suflet;
Bucură-te Trup al lui Hristos, căci ai îndestulat foamea păcătoşilor;
Bucură-te Sfântă Euharistie, hrana păcătoşilor;
Bucură-te belşug de mântuire,
Bucură-te roadă în pârg a credinţei;
Bucură-te Floare albă care împodobeşti Altarul Fecioarei;
Bucură-te triumf al harului sfinţitor;
Bucură-te Evanghelia păcii şi pavăza credincioşiei;
Bucuraţi-vă voi, sfintelor moaşte care parfumaţi sufletele curate;
Bucură-te Sfânt Tabernacol, care eşti Casa Mântuitorului nostru;
Bucuraţi-vă sfinte odoare care împodobiţi Altarul Iubirii, Slavă vouă!
Bucură-te har al preoţiei, Slavă ţie!
Bucuraţi-vă voi, slujitori ai Altarului aflaţi în Casa Domnului, Slavă vouă!
Bucură-te Mireasă a lui Hristos, Biserică frumoasă ca raiurile!
Bucură-te gură care cânţi imnuri de slavă Dumnezeului nostru, Slavă ţie!
Bucură-te Cuvânt, Bucură-te Cuvânt de împărtăşire care cânţi slava aceasta smerită la ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU!
Slavă şi Glorie lacrimei din Cuvântul etern reînnoind Învierea cea Veşnică!

HRISTOS A ÎNVIAT, bucuraţi-vă!
HRISTOS A ÎNVIAT, slăviţi-L!
HRISTOS A ÎNVIAT, închinaţi-i ode de laudă!
HRISTOS A ÎNVIAT, pentru toată suflarea!
ADEVĂRAT CĂ A ÎNVIAT, ALLELUIA, ALLELUIA!

Teolog CEZARINA ADAMESCU, AGERO
24 Prier 2011 Solemnitatea Învierii Domnului

resurrectiongiotto