"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Archive for aprilie, 2013

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara 1 mai 2013

Rugăciunea de miercuri seara 1 mai 2013 este:

ACATISTUL SFINTELOR ŞI MÂNTUITOARELOR PATIMI ALE DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

După obişnuitul început, se zic:
Condacele şi Icoasele

Condacul 1:
Apărătorul cel mare şi Domn al cerului şi al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat. Iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulţumire aducând patimilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ţie:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Icosul 1:
Cel ce Dumnezeu fiind, pentru mine om Te-ai făcut şi pe mine, omul cel omorât de păcăte, cu Trupul şi Sângele Tău cel făcător de viaţă, m-ai înviat. Drept aceea Ţie, Căruia ne-ai arătăt atâta dragoste, cu mulţumire strigăm:
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a patimi;
Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat şi cu moartea Ta stăpânirea morţii ai stricat;
Iisuse, Cel ce cu rănile Tale lumea ai răscumpărat;
Iisuse, Mântuitorule, întăreşte-ne în ispite;
Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 2:
Văzându-te pe Tine Îngerul în gradina Ghetsimani, în rugăciuni nevoindu-Te până la sudoare de sânge, stând înaintea Ta, Te întărea, când Te îngreunau ca o sarcină păcatele noastre. Căci Tu, pe Adam ridicându-l, l-ai adus înaintea Tatălui, plecându-Ţi genunchii şi rugându-Te. Pentru aceasta cu smerenie, cu credinţa şi cu dragoste Îţi cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul 2:
Înţelegerea cea neînţeleasă a patimii Tale celei de voie n-au înţeles-o iudeii. Pentru aceea, când Te cautau pe Tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor: ” Eu sunt”, iar ei, deşi au căzut la pământ, după aceea Te-au dus legat la judecată. Dar noi, căzând cu umilinţă şi cu dragoste, strigăm Ţie:
Iisuse, Cel ce eşti Lumina lumii, ai fost urât de toată lumea cea vicleană;
Iisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, ai fost prins de stăpânitorii întunericului;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte, de fiul pierzării ai fost dat la moarte;
Iisuse, Cel ce Te dăruieşti tuturor în dar, ai fost vândut pentru treizeci de arginţi;
Iisuse, Cel fără de vicleşug, de vânzătorul Iuda cu vicleşug ai fost sărutat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 3:
Cu puterea dumnezeirii Tale ai arătat dinainte lepădarea cea de trei ori a ucenicului Tău. Dar el, deşi s-a lepădat de Tine cu jurământ, după aceea, când Te-a văzut în casa Arhiereului pe Tine, Domnul şi Învăţătorul lui, a plâns cu amar. Caută dar şi spre mine, Doamne, şi inima mea cea împietrită umple-o de dragostea Ta, iar ochilor mei dă-le lacrimi de pocăinţă, ca să-mi spăl păcatele mele, strigând către tine: Aliluia!
Icosul 3:
Având cu adevărat stăpânire ca un Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec, ai stat înaintea arhiereului Caiafa, cel fărădelege, Tu , Cel ce eşti Domnul şi Stăpânul tuturor, primind să fii chinuit de cei pe care Însuţi i-ai zidit; pentru aceasta primeşte acum de la noi această rugăciune:
Iisuse, Cel ce eşti dorirea tuturor, dacă, pentru frică, Apostolul Petru de Tine s-a lepădat, nu mă lepăda pe mine, păcătosul, ci mă mântuieşte;
Iisuse, ajută-mă să nu mă lepăd de Tine;
Iisuse, Cel ce eşti fără de preţ, dar cu preţ ai fost vândut, scapă-mă şi pe mine de vrăjmaşi;
Iisuse, Arhiereule, Cel ce în Sfânta Sfintelor ai intrat, curăteşte-mă şi pe mine cu sfânt Sângele Tău de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti;
Iisuse, Cel ce ai fost legat, dar singur ai puterea de a lega şi dezlega, dezleagă păcatele mele cele multe;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 4:
Iudeii, cu viforul uciderii lui Hristos suflând şi glasul tatălui minciunii ascultând, al diavolului cel ucigător de oameni, Te-au lepădat pe Tine, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa cea adevărată. Iar noi pe Tine, Hristoase, puterea lui Dumnezeu în care sunt tăinuite toate vistieriile înţelepciunii, mărturisindu-Te, strigăm către Tine: Aliluia!
Icosul 4:
Auzind Pilat blândeţea graiurilor Tale, Te-a dat ca pe un vrednic de moarte spre răstignire, deşi singur a mărturisit că nici o vină n-a aflat întru Tine. Mâinile şi-a spălat, însă inima şi-a întinat-o, iar noi minunându-ne de taina Pătimirii Tale celei de voie, cu umilinţă strigăm către Tine:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu şi al Fecioarei, muncit ai fost de fiii celor fără-de-lege;
Iisuse, Cel ce îmbraci cu podoabă cerul şi pământul, gol ai fost şi batjocorit;
Iisuse, Cel ce speli rănile păcatelor, rănit ai fost;
Iisuse, Împăratul tuturor, în loc de dragoste şi mulţumire, chinuri aspre de la fiii lui Israil ai primit;
Iisuse, Cel ce pentru noi ai fost chinuit şi batjocorit şi rănit, tămăduieşte rănile sufletelor şi trupurilor noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 5:
Cu sângele rănilor Tale Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Ştiu cu Proorocul, ştiu cu adevărat pentru ce sunt roşite hainele Tale; eu, Doamne, cu păcatele mele Te-am rănit pe Tine; încă Ţie, Celui ce ai fost rănit pentru mine, Îţi strig cu credinţă: Aliluia!
Icosul 5:
Văzându-Te pe Tine cu Duhul mai-înainte-grăitorul-de-Dumnezeu Isaia, plin de răni şi fără de cinste, înspăimântat fiind a strigat: ” Văzutu-L-am pe El şi nu avea chip, nici frumuseţe”. Iar noi, privindu-Te răstignit pe Cruce, cu credinţă strigăm:
Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slavă şi cu cinste L-ai încununat pe om;
Iisuse, Cel ce pălmuit ai fost pe faţă, spre a Cărui faţă Îngerii a căuta nu pot;
Iisuse, Care cu trestia ai fost bătut peste cap, pleacă-mi spre smerenie capul meu;
Iisuse, Cel ce ochii cei prealuminoşi cu sânge I-ai avut întunecaţi, întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunile lumii;
Iisuse, Care ai fost bătut şi cu toate mădularele dureri ai suferit, fă-mă întreg şi sănătos;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!!
Condacul 6:
Propovăduitor al nevoinţei Tale s-a arătat Pilat, arătând poporului că nimic vrednic de moarte nu se află întru Tine, dar iudeii ca nişte fiare sălbatice, văzând sângele Tău, scrâşneau din dinţi strigând: ” Răstigneşte-L, răstigneşte-L „, iar noi, sărutând preacuratele Tale răni, cântăm: Aliluia!
Icosul 6:
Strălucit-ai la arătare spre mirarea îngerilor şi a oamenilor. Pilat pentru Tine a grăit „Iată Omul!”. Veniţi dar cu toţii, să ne închinăm Domnului Iisus, Celui ce pentru noi a fost batjocorit, şi să-I strigăm:
Iisuse, Făcătorul şi Judecătorul tuturor, Tu Te-ai lăsat judecat şi chinuit de cei ce prin Tine s-au zidit;
Iisuse, dătătorul înţelepciunii, celor fără de minte răspuns nu ai dat;
Iisuse, Cel ce tămăduieşti pe cei bolnavi de păcate, dă-mi alinare prin pocăinţă;
Iisuse, Păstorul cel Bun, Cel ce ai fost batjocorit de demoni, umple inima mea de dragostea Ta;
Iisuse, primeşte-mă în ceata aleşilor Tăi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 7:
Vrând să izbăveşti pe om din robia vrăjmaşului, Te-ai smerit pe Tine înaintea vrăjmaşilor Tăi,
Iisuse, şi ca un miel fără de glas, spre junghiere ai fost adus, răni pretutindeni răbdând, ca întru totul să-l vindeci pe omul care Îţi cântă: Aliluia!
Icosul 7:
Îndelungă răbdare ai avut când ostaşii Te batjocoreau, după porunca judecătorului nedrept, cu răni cumplite chinuind trupul Tău, care s-a umplut în întregime de sânge; pentru aceasta cu lacrimi de umilinţă strigăm Ţie:
Iisuse, Iubitorule de oameni, care de oameni cu spini ai fost încununat;
Iisuse, Cel fără de patimă, care grele patimi ai răbdat ca pe noi din patimă să ne izbăveşti;
Iisuse, Mântuitorul nostru, mântuieşte-ne pe noi cei vrednici de toată osânda;
Iisuse, sprijinitorul şi întăritorul nostru, Care ai fost părăsit de toţi, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi;
Iisuse, bucuria noastră, Cel ce tare ai fost necăjit de oameni, veseleşte-ne pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 8:
În chip minunat s-au arătat Ţie Moise şi Ilie pe Muntele Taborului, grăind despre moartea Ta pe care aveai să o pătimeşti în Ierusalim, acolo văzând slava Ta, iar aici mântuirea primind-o, cântăm: Aliluia!
Icosul 8:
Pentru mulţimea păcatelor mele ocări şi chinuri ai răbdat, Hristoase, pretutindeni de cei răi ai fost gonit, ca unii ce Te socoteau a fi împotriva Cezarului, iar alţii ca pe un făcător de rele Te judecau, încât strigau: ” Ia-L şi răstigneşte-L !”. Dar noi pe Tine, Domnul Cel răstignit pentru mântuirea noastră, din adâncul inimii Te rugăm:
Iisuse, Judecătorul nostru, Care cu nedreptate ai fost judecat, nu ne judeca pe noi după faptele noastre;
Iisuse, ajutorul meu, Cel ce ai pătimit pe Cruce, în ceasul necazurilor nu ne lăsa pe noi;
Iisuse, Care ai strigat către Tatăl pentru ajutor, ajută-ne în neputinţele noastre;
Iisuse, Mântuitorul nostru, Care necinste ai primit, nu ne lipsi de slava Ta, ci ne mântuieşte;
Iisuse, Cel ce ne-ai învăţat adevărata smerenie, nu ne lepăda pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 9:
Toată firea s-a clătinat, văzându-Te pe Tine răstignit pe Cruce, soarele în cer razele şi-a ascuns, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a despicat, pietrele s-au sfărâmat, iadul pe morţi i-a scos afară, iar noi, cu credinţă şi cu smerenie închinându-ne Sfintelor Tale Patimi, cântăm: Aliluia!
Icosul 9:
Ritorii cei mult vorbitori, deşi mult grăiesc, nu pot să dea mulţumire vrednică dumnezeieştilor Tale Patimi, iar sufletele şi trupurile noastre, inimile şi toate mădularele noastre, cu umilinţă se roagă către Tine, Iubitorule de oameni:
Iisuse, Cel ce pironit fiind pe Cruce mâinile către toţi ai întins, pironeşte şi zapisul greşelilor noastre;
Iisuse, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce în coastă ai fost împuns, învredniceşte-ne a intra în cămara Ta cea cerească;
Iisuse, Cel ce ai fost răstignit, răstigneşte păcatele şi patimile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai săvârşit în munci, dă-ne nouă să nu judecăm şi să nu osândim pe nimeni;
Iisuse, Multmilostive, să nu cadă peste noi osânda Ta;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 10:
Vrând să mântuieşti lumea, ai tămăduit, Doamne, orbii, şchiopii, surzii şi leproşii, duhurile cele rele le-ai izgonit, iar cei nerecunoscători cu răutatea chinuindu-Te, pe Cruce Te-au pironit, căci nu ştiau să cânte: Aliluia!
Icosul 10:
Împărate Preaveşnice,
Iisuse, pătimit-ai cu trupul pentru a noastră neînfrânare ca să ne speli de păcate, dându-ne nouă pildă ca să urmăm Sfintele Tale învăţături şi cu dragoste să strigăm:
Iisuse, dragostea cea fără de sfârşit, celor ce Te-au răstignit nu le-ai socotit păcatul;
Iisuse, Cel ce cu lacrimi şi cu suspinuri Te-ai rugat, învaţă-ne pe noi să ne rugăm;
Iisuse, Cel ce toate proorociile despre Tine le-ai împlinit, împlineşte dorinţele cele bune ale inimilor noastre;
Iisuse, Cel ce Ţi-ai dat duhul în mâinile Tatălui, primeşte în ceasul ieşirii şi duhurile noastre;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit împărţirea veşmintelor Tale, cu blândeţe să desparţi de trupuri sufletele noastre la vremea rânduită;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 11:
Cântare cu totul umilită a adus Ţie cea cu totul nevinovată, Maica Ta, zicând: ” Deşi pătimeşti pe Cruce, Te ştiu pe Tine din pântece ca pe Cel din tatăl născut mai-nainte de Luceafăr, şi văd că toată făptura cu Tine pătimeşte”. Cel ce Ţi-ai dat Duhul Părintelui Tău, primeşte şi duhurile noastre şi nu ne lăsa pe noi, cei ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul 11:
Cântăm suferinţa Ta cea de voie, ne închinăm Patimilor tale, Hristoase, şi credem cu sutaşul că eşti cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iar când vei veni cu putere multă şi cu slavă mare pe norii cerului, atunci nu ne ruşina pe noi, cei ce suntem răscumpăraţi cu Sângele Tău şi care Îţi strigăm:
Iisuse, mult pătimitorule, izbăveşte-ne pe noi de plânsul cel veşnic, pentru lacrimile Preacuratei Maicii Tale;
Iisuse, Cel ce de toţi ai fost părăsit, nu ne părăsi pe noi în ceasul morţii noastre;
Iisuse, primeşte-ne şi pe noi ca pe Magdalena să sărutam sfintele Tale picioare;
Iisuse, cu vânzătorul şi cu cei ce Te-au răstignit pe tine, nu ne osândi pe noi, smeriţii Tăi robi;
Iisuse, fă-ne părtaşi bunătăţilor cereşti;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul 12:
Dăruieşte-ne har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Hristoase, şi ne primeşte pe noi, cei ce cinstim Sfintele Tale Patimi, precum ai primit pe Pavel şi pe cei ce Te-au slăvit pe Tine, şterge păcatele noastre, curăţeşte-ne, sfinţeşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, cei ce cu credinţă, cu smerenie şi cu dragoste cântăm Ţie: Aliluia!
Icosul 12:
Cinstind şi slăvind Patima Ta, Hristoase, Te lăudăm şi credem împreună cu Toma că Domn şi Dumnezeu eşti, Cel ce vei judeca vii şi morţii; învredniceşte-ne, Doamne, Împărăţiei Tale celei veşnice pe noi, cei ce strigăm către Tine:
Iisuse, Cel ce pentru noi ai pătimit, izbăveşte-ne din necazuri, din patimi şi din nevoi;
Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, scapă-ne pe noi de batjocura vrăjmaşilor noştri;
Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pedepsi pe noi, pentru păcatele noastre, ci ne mântuieşte;
Iisuse, Cel ce Te-ai umilit, dă inimilor noastre umilinţă şi smerenie, ca să ne mărturisim greşelile şi păcatele noastre;
Iisuse, Cel ce eşti dragostea cea netrecătoare, nu îngădui să fim biruiţi de răutate;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Condacul al 13-lea:
O, Iisuse Hristoase, Mieluşelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primeşte această puţină rugăciune de mulţumire, pe care o aducem Ţie, şi cu mântuitoarele Tale Patimi, vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească şi trupescă, izbăveşte-ne cu Crucea Ta cea Sfântă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi şi, la sfârşitul vieţii noastre, nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea Ta din veşnica moarte, să strigăm Ţie: Aliluia! – (Acest Condac se zice de trei ori.) –
După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi:
Cel ce Dumnezeu fiind, pentru mine om Te-ai făcut şi pe mine, omul cel omorât de păcăte, cu Trupul şi Sângele Tău cel făcător de viaţă, m-ai înviat. Drept aceea Ţie, Căruia ne-ai arătăt atâta dragoste, cu mulţumire strigăm:
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a patimi;
Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat şi cu moartea Ta stăpânirea morţii ai stricat;
Iisuse, Cel ce cu rănile Tale lumea ai răscumpărat;
Iisuse, Mântuitorule, întăreşte-ne în ispite;
Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
şi Condacul întâi:
Apărătorul cel mare şi Domn al cerului şi al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat. Iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulţumire aducând patimilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ţie:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!
Apoi se citeste această
RUGĂCIUNE
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcător al cerului şi al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii şi păcătoşii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi slavei Tale şi mulţumire Îţi aducem, Împărate al tuturor şi Doamne. Că bine ai voit ca un om a purta toate ostenelile, nevoile, ispitele şi chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările şi necazurile fiind nouă ajutor, împreună-pătimitor şi Mântuitor.
Ştim, întru-tot-Îndurate Stăpâne, că pentru mântuirea noastră Crucea şi Patimile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrăjmaşului.
Ce dar vom aduce Ţie, Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru noi, păcătoşii? Sufletele şi trupurile şi toate cele bune de la Tine sunt şi noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduim, Bune şi Îndurate Doamne, lăudăm îndelungata Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne Preacuratelor Patimi şi cu toată dragostea sărutăm mâinile Tale, strigând: Miluieşte-ne pe noi, robii Tăi, şi fă să nu fie fără de roade întru noi Crucea Ta cea Sfântă şi ca, împărtăşindu-ne aici cu credinţă Patimilor Tale, să ne învrednicim a vedea şi în ceruri slava Împărăţiei Tale, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Reclame

Garnituri din cartofi II de la Adriana D.

Continuând cu retetele de garnituri, va propun si o reteta a unei prietene, Anca. Mi-a placut si am preparat-o si eu.

Cartofi la cuptor

Ingrediente:
-cartofi
-unt
-parmezan ras
-oua
-pesmet
-sare
-o lingura de smantana (facultativ)

Mod de preparare:

Cartofii se fierb in coaja si se lasa sa se raceasca. Se curata de coaja si se rad pe razatoarea mare. O tava potrivita, cu bordurile mai inalte, se unge bine cu unt ( si pe margini) si se presara cu pesmet. Se pun straturi de : cartofi rasi si parmezan ras, sfarsind cu un strat de cartofi. Pe fiecare strat se presara putina sare. Se bat intr-un castron 2-3 oua cu un pic de sare, un pic de parmezan ras si smantana (facultativ) si se toarna in tava pe toata suprafata. Se introduce la cuptor, la foc potrivit 170°-180°, pana se rumeneste la suprafata.
Se poate servi ca garnitura, dar si fara carne (pentru vegetarieni).
Nu am dat cantitati la ingrediente, fiecare le adapteaza in functie de cantitatea de cartofi folosita.

Chiftele de cartofi

Ingrediente:

-1 kg cartofi
-2 cepe
-2 oua
-3 linguri de faina
-3 catei de usturoi
-sare + piper –dupa gust
-ulei

Mod de preparare:

Cartofii se fierb in coaja si se racesc. Se curata si se zdrobesc (se paseaza ca pentru piure). Se caleste ceapa taiata fin. Intr-un castron mai mare se pun: ceapa calita, cartofii, ouale, faina, usturoiul zdrobit sau taiat fin, sare si piper. Se amesteca toate bine pana obtinem o compozitie omogena. Se formeaza chiftelele, se dau prin putina faina si se pun la prajit in ulei incins, pe ambele parti, la foc potrivit.
Se servesc calde sau reci.

017

chiftelute-de-cartofi

Vangelis- muzica pământului

Garnituri din cartofi I de la Adriana D.

Iata-ne din nou impreuna!… Dupa cum v-am promis, astazi va voi prezenta cateva retete de garnituri pentru friptura de miel. Pentru ca garniturile de obicei sunt usor de preparat si ati putea zice ca nu e nevoie de o reteta, m-am gandit sa va fac o paralela cu anumite retete de garnituri italiene, prezentandu-va deci si retete noi. Astazi, garnituri din cartofi.

Piure de cartofi (reteta mamei mele si a mea)

Ingrediente:
-cartofi
-lapte
-smantana
-unt
-sare
-zahar (putin)
Mod de preparare:
Se curată cartofii, se taie cubulete si se pun la fiert cu putina sare. Cand sunt fierti se scurge apa si se pune un cubulet de unt si un pic de zahar si se lasa putin pana se topeste complet untul. Cu ajutorul mixerului zdrobesc si bat cartofii pana devine o compozitie uniforma si fina. Treptat adaug smantana si laptele mestecand continuu pana devine o crema cu consistenta potrivita. Daca mai e nevoie se mai adauga putina sare dupa gust.
Dupa cum ati observat, nu am dat cantitati, fiecare potriveste cantitatea de ingrediente in functie de cantitatea de cartofi pe care o foloseste pentru piure.

Piure de cartofi- reteta italiana-

Ingrediente ptr. 3/4 persoane:
-4 cartofi mari
-75 gr.unt
-cca. 50 gr. parmezan ras
-nucsoara (putina- un praf, dupa gust)
-cca 250 ml. lapte (se adauga treptat pana se obtine consistenta dorita)
-sare dupa gust
Mod de preparare:
Cartofii se fierb intregi, in coaja. Se curata si se zdrobesc. Se adauga untul si se potriveste de sare dupa gust. Se amesteca cu lingura de lemn sau cu mixerul. Se adauga parmezanul, un praf de nucsoara si laptele, mestecand continuu pentru a obtine o pasta cremoasa cu o consistenţa potrivita.
Se poate servi si separat, fara carne alaturi – (si pentru cititorii vegetarieni).


Cartofi la tigaie

Ingrediente:
-4-5 cartofi
-o ceapa
-2-3 ardei (eu pun si ardei rosu si galben sau verde pentru a colora si inveseli un pic garnitura- se poate pune si gogosar, eu nu il pun pentru ca aici nu se gaseste)
-ulei
-patrunjel verde
-sare + piper- dupa gust
Mod de preparare:
Cartofii se curata, se taie cubulete ca pentru piure si se pun la fiert. Separat, intr-o tigaie, se pune ulei si se adauga ceapa taiata solzisori si ardeii taiati cubulete mici. Se calesc la foc mic pana se inmoaie si ardeii. Dupa ce s-au calit, se adauga in tigaie cartofii fierti, sare, piper si patrunjelul verde si se amesteca toate usor, ca sa nu se zdrobeasca cubuletele de cartofi.
Se poate servi si separat, fara carne, ca mancare de post (si pentru cititorii vegetarieni)
Va urma……
Pa!!! ….. Adriana
cartofi

Trei poezii din volumul „Hora îngeraşilor” de Daniela Ghigeanu traduse în limba italiană de Adriana Diacu

Trei poezii de Daniela Ghigeanu traduse în limba italiană de Adriana Diacu

Pădurea

Pădure, concert cu zeci de glasuri,
Cu-alai de fluturi mari şi mici,
Cu şoapte tainice, suave
Şi scăpărări de licurici…
Mă chemi adesea, cu-al tău farmec,
Pierdut de lume, să-ţi colind
Poteci albite, şerpuite,
Cu pas agale, fluierând…
Ca un copil mă înfior
Când tremură frunzişul
Şi simt izvorul sub picior
Cum mângâie pietrişul.

Miros de vară

Vesel şi dulce e râsul copilului
Într-o zi fierbinte de vară.
Iarba se culcă, rece şi moale,
Sub picioruşele-i goale.
Freamătă nucul în leagănul vântului
Şi miroase-a trifoi înflorit.
Pe masa rotundă se-odihneşte carafa
Ce-astâmpără setea drumeţului.
Tăcere deplină-i acum în livadă-
A sosit vremea somnului…
Doarme copilul, cu mama alături,
Şi câinele, cu botul pe labe.

Fantezii de primăvară

Sus, pe dealul înverzit,
Fluieră un baci vestit,
Are vorba domolită
Şi mustaţa răsucită.
Mieii zburdă prin livadă,
Iezii ţopăie-n ogradă,
Pe baltă vezi gâştele,
La pârâu răţuştele.
Tare-i bine să te joci!
Spun în cor cinci mormoloci.
Iar broscuţa-i fericită
Că vremea e însorită.
Un băiat cu păr vâlvoi
S-a ascuns într-un butoi,
Surioara lui cea mică
Ţine-n braţe o pisică.
Două mierle şi trei cuci
Şoşotesc printre uluci.
Buburuze mici se-arată
Pe o frunză dantelată.
Şiruri negre de furnici
Ies la soare în opinci,
Prin tunele-ntunecoase
Cară boabe delicioase.
Păpădii şi năsturei,
Clopoţei şi brebenei,
Presărate prin grădină
Fac o baie de lumină.
Ce verdeaţă-i pe câmpie
Şi ce glas de ciocârlie!
Se-aud triluri săltăreţe
Printre tufele răzleţe.
Iar corbul, cu vocea gravă,
Duce vestea în dumbravă:
A venit de dimineaţă
Primăvara cea măreaţă!

La foresta

La foresta, un concerto con decine di versi,
Con tante farfalle grandi e piccole
con sussurri misteriosi, morbidi
e scintillio delle lucciole …
Mi chiami spesso, con il tuo fascino
perduto nel mondo, per cercare
i percorsi sbiancati, serpeggianti,
con il passo lento, fischiando …
Come un bambino mi spavento
quando le foglie tremano
e sento il ruscello sotto i piedi
accarezzando le pietre .

Profumo d’estate

Allegro e dolce è il sorriso del bambino
Nella giornata torrida d’estate.
L’erba si piega, fredda e morbida,
Sotto i suoi piedini scalzi.
L’albero di noce frema al soffio del vento
fuori profuma a trifoglio fiorito.
Sul tavolo rotondo riposa una caraffa piena
Che toglie la sette del viaggiatore, se si ferma.
È completo silenzio nel frutteto-
È arrivata l’ora per andare a letto…
Dorme il bambino, con la mamma vicino,
Ed il cane, sulle zampe con il muso piccino.

Fantasie di primavera

In cima della collina verde,
Il flauto del pastore si sente,
La sua parola è dolce
e i baffi attorcigliati.
Gli agnelli saltano sui prati.
I capretti nel cortile,
Sullo stagno son le oche,
Sul torrente, le paperine.
“Quanto è bello giocare!”
Dicono in coro cinque girini.
la rana è felicissima
per la giornata bellissima.
Un ragazzo coi capelli arruffati
Si è nascosto in un barile,
La sorella piccolina
abbraccia una gattina.
Due merle e tre cuccù
Sussurrano nel giardino.
La coccinella colorata
Sta su una foglia merlettata.
File nere di formichine
Escono al sole indossando le scarpine,
Nei loro posti scurissimi
Portano dei chicchi deliziosissimi.
Denti di leone e pratoline,
Campanellini e colombine,
Dispersi nel prato
Illuminano tutto.
Quanto verde è sui prati
E l’allodola coi canti!
Trilli allegri, birichini,
Tra i cespugli nei giardini.
Il corvo con la voce forte-grave,
Porta una notizia importante:
Al mattino è arrivata
La primavera molto desiderata!

Poezii de primăvară de Daniela Ghigeanu

Primăvară

Poezie cu aripi de fluture,
Ramuri înflorite de liliac,
Inimi îmbrăţişate în taina nopţii,
Misterul mugurilor ce se desfac încet,
Alintul razelor sprinţare de soare,
Veselia crângului trezit din lunga visare,
Armonia concertului din luncă,
Respiraţia pădurii ce-şi împrăştie mireasma,
Atingerea fericirii…

Cântec

Cerul îşi piaptănă pletele,
Albastrul îmbrăţişează verdele,
Natura în inimi învie,
Timpul aleargă pe glie,
Explozie de fluturi şi flori,
Ciripitul ajunge la nori…

Fluture

Firavă creatură,
Lunecând printre flori,
Uşoară făptură,
Transparente culori,
Uimitoare ţesături,
Respiraţie-n lumină,
Emoţie sublimă…

O poveste despre culori, pentru Miruna Jurca, micuţa pictoriţă din Sebeş

O poveste despre culori
Pentru Miruna Jurca, micuţa pictoriţă din Sebeş

Sunt o mică pictoriţă. Culorile îmi vorbesc despre locul de unde vin ele. Vin din Ţara Visului şi a Fanteziei, din acelaşi loc de unde vin şi poveştile.
Eu le aşez pe pânză aşa cum vor ele, le las libere, să se joace, să zburde, să fie copii… Şi eu sunt un copil, de-abia în clasa întâi. Îmi place natura şi adesea o observ cu atenţie şi îi ascult glasurile. Natura vorbeşte în multe glasuri, unele mai dulci, altele mai aspre, uneori firave, alteori cristaline, fiecare glas are emoţia lui, iar fiecare emoţie are culoarea ei. Roşul este profund ca apusul soarelui ce se revarsă peste lume şi îmbrăţişează pământul, glasul lui este puternic şi face inimile să bată mai tare. Albastrul este calm şi liniştitor ca undele unui lac pe care-l descoperi întâmplător cutreierând cărările muntelui şi vorbeşte încet, ca toţi copiii să-l înţeleagă, chiar şi cei mai năzdrăvani. Verdele este proaspăt şi înviorător ca o perdea de arbori care ascunde o mulţime de gâze şi de păsărele ce intonează un concert primăvara. Portocaliul este aromat, dulce şi cald ca palmele bunicii de la ţară care ascunde în şorţul ei înflorat piersici zemoase, uşor amărui… Galbenul aduce timpul înţelepciunii şi al odihnei din miezul verii, când spicele aurii de grâu se leagănă visătoare după fluieratul vântului. Violetul este miraculos, fascinant, ca un basm cu zâne, vrăjitoare şi spiriduşi care născocesc fel de fel de pozne prin peşteri luminate de licurici, iar tu, fiind copil, nu mai poţi lăsa cartea din mână! Maroniul este culoarea pământului, este cald şi primitor pentru plăntuţele care cresc din seminţe puse de oameni sau aduse de vânt, glasul lui este ca al mamei, blând şi domol. Albul şi negrul sunt ca ziua şi noaptea, ca lumina şi întunericul, ca un început şi un sfârşit, amândouă fiind importante în viaţă.
Dacă te joci un pic cu pensula şi cu culorile te vei convinge că ele sunt fermecate, pentru că roşul poate să devină roz dacă adaugi un strop de alb, griul se naşte din alb şi negru, dar şi din alte culori amestecate, însă mai multe nu vă spun… Vă las să descoperiţi singuri cum se fac umbrele, cum pictezi un îngeraş pe sticlă, cum o pată de culoare poate schimba o floare tristă într-una veselă… şi multe altele. Şi voi puteţi să vă jucaţi cu culorile, să le aşterneţi pe hârtie, pe lemn, sticlă sau pânză, dar e important să le iubiţi. Cine le iubeşte înţelege glasurile lor, iar ele, culorile vor aduce multă bucurie pretutindeni.

Daniela Ghigeanu,
24 aprilie 2013

935672_606335899394850_1431913203_n

165400_606336476061459_255526494_n

934727_606335976061509_1455884094_n

922991_606335992728174_872071589_n

23882_606337129394727_793877027_n

27138_606338349394605_205891248_n

34720_606335669394873_240622494_n
44381_606335739394866_953072816_n

310703_606335849394855_1316146504_n

400688_606335679394872_1043760002_n

528247_606335749394865_728371697_n

935619_606335812728192_734442579_n