"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Archive for octombrie, 2012

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 31.10.2012

Rugăciunea de miercuri seara, 31.10.2012 este:

ACATISTUL MAICII DOMNULUI
LA ICOANA DE LA MĂNĂSTIREA NICULA

(15 august şi 8 septembrie)
http://mirelasova.over-blog.com/article-propunere-nou-acatist-la-icoana-maicii-domnului-de-la-m-n-stirea-nicula-15-august-si-8-septembrie-88164836.html

CONDACUL 1

Veniţi toţi credincioşii să alcătuim buchet de laude Maicii Cuvântului, din gânduri luminate dăruite de fiecare credincios, care cu evlavie poartă în suflet amintirea minunilor Ei şi aduce Stăpânului cu mulţumire cântarea de: Aliluia!

ICOSUL 1

Ca o lună preafrumoasă străluceşti în pământul românesc, veghindu-ne neîncetat în noaptea acestui veac plin de încercări, acoperind cu rugăciunile Tale mulţimea păcatelor noastre şi strălucind cu razele darurilor tale gândurile credincioşilor, spre a-Ţi aduce cântări de laude ca acestea :
Bucură-te, cununa darurilor Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, oglindă a frumuseţii Treimii;
Bucură-te, scară nesfârşită a înţelepciunii îngereşti;
Bucură-te, că păzeşti cu rugăciunea Ta pământul românesc;
Bucură-te, că asculţi cu blândeţe glasurile inimilor smerite;
Bucură-te, râu al binecuvântărilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că nu-Ţi întorci faţa dinspre rănile sufletelor noastre;
Bucură-te, că te-am câştigat călăuzitoare pe calea Adevărului;
Bucură-te, icoană a Treimii neînchipuită de gând omenesc;
Bucură-te, că străluceşti cu curăţia mai presus decât îngerii;
Bucură-te, că alungi viforul întristării din sufletele încercate;
Bucură-te, că te-am dobândit ca mare dar întru apărarea ţării noastre;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!
CONDACUL 2

Ca un alt apostol Luca, zugravul cel iscusit cu evlavie Te-a închipuit împreună cu Pruncul Cel dumnezeiesc în icoana, pe care împodobindu-o cu florile gândurilor sale smerite a binecuvântat-o spre a fi nouă liman de scăpare, iar îngerilor comoară a Luminii pe care aceştia o înconjoară neîncetat cu cântări de: Aliluia!

ICOSUL 2

În castelul guvernatorului Transilvaniei ai poposit, dar dragostea Ta cea nemărginită de maică nu a suferit să fie departe de fii cei rătăciţi, dar din toate colţurile lumii înălţau către Tine cântări de laudă, cerând sprijinire în necazuri:
Bucură-te, scară de aur ce uneşti cerul cu pământul;
Bucură-te, că numai Tu Te-ai făcut tron Înţelepciunii;
Bucură-te, că rudenia pământească nu o ai uitat;
Bucură-te, carte în care s-au scris tainele Împărăţiei;
Bucură-te, izvor de rugăciune adăpând pământul însetat;
Bucură-te, că nu Te întorci dinspre rugăciunile noastre;
Bucură-te, cămară slujitoare tainei mai presus de minte;
Bucură-te, că întunericul castelului nu te-a oprit a veghea lumea;
Bucură-te, pământ întru care s-au ascuns comorile Cuvântului;
Bucură-te, glasul cel de bucurie al celor miluiţi prin Tine;
Bucură-te, că îndulceşti amărăciunea necazurilor noastre;
Bucură-te, că prefaci în bucurie întristarea noastră;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios !

CONDACUL 3
Nobilul Ioan dăruit-a icoana Ta, Preacurată, mănăstirii Nicula, pe care ai binecuvântat-o ca izvor de rugăciune ce se revarsă neîncetat, străbătând veacurile; acesta udă acum şi pajiştea sufletelor noastre ce însetează a răsări sub lumina purtării de grijă a Ziditorului florile cântărilor de: Aliluia!
ICOSUL 3
Vremurile de grea încercare s-au abătut şi asupra pământului românesc, însă Tu, Maică Preacurată, ai rămas neclintită întru rugăciune, mângâind sufletele cele ce se primejduiau de mânia valurilor ispitelor; şi acum, în ceasul grelelor frământări aprinde candela inimii noastre cu focul rugăciunii Tale, ca întru lumina înţelepciunii să-Ţi împletim cununi de laude ca acestea :
Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii în pustiul lumii;
Bucură-te, munte ce ne suie la înălţimi duhovniceşti;
Bucură-te, uşă a pocăinţei deschisă cu cheia rugăciunii;
Bucură-te, templu luminat de Soarele Cel veşnic;
Bucură-te, bucuria celor depărtaţi de valurile grijilor lumeşti;
Bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de păcat;
Bucură-te, scară a înţelepciunii celor încercaţi;
Bucură-te, că umpli pajiştea sufletului de trilurile rugăciunii;
Bucură-te, focul ce aprinde rugul inimii;
Bucură-te, carte preasfinţită a Cuvântului;
Bucură-te, nor luminos ce înfrumuseţează cerul inimii;
Bucură-te, trâmbiţa ce ne trezeşte din somnul păcatului;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 4

Deşi ai fost luată din mănăstirea pe care o păzeai, razele ocrotirii Tale nu au încetat să răsară asupra ei, chemând pe toţi cei ce se nevoiau pe calea mântuirii către Răsăritul Cel de sus în cântări de: Aliluia!

ICOSUL 4

Caută cu milă Stăpână, spre inimile celor ce Te cinstesc cu dragoste, şi purtându-ne întru puternicele Tale rugăciuni, înfăţişează-ne înaintea scaunului lui Hristos vrednici de milostivirea Sa, ca să-I aducem slavă şi mulţumire, iar pe Tine să Te cinstim cu cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, izvor de milă nemăsurată;
Bucură-te, odihna inimilor de patimi chinuite;
Bucură-te, soare al rugăciunii luminând sufletele;
Bucură-te, acoperământ minunat al iubirii cereşti;
Bucură-te, icoana laudelor îngereşti;
Bucură-te, cartea nescrisă a Înţelepciunii;
Bucură-te, râul cel dulce curgător al minunilor;
Bucură-te, cărare sfinţită de gânduri smerite;
Bucură-te, podoabă a neamului românesc;
Bucură-te, că ne slobozeşti din legăturile patimilor;
Bucură-te, adiere a miresmei darurilor duhovniceşti;
Bucură-te, vas de aur al nectarului iubirii;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 5

Soarele s-a îmbrăcat în veşmânt negru la moartea Cuvântului pe cruce, iar Tu, Curată, nu ai suferit să vezi sufletele noastre acoperite cu vălul întristării, ci în mănăstirea Ta Te-ai întors, fiind întâmpinată de toată suflarea îngerească şi omenească cu cântări de: Aliluia!

ICOSUL 5

La cine cădem întru rugăciune când povara necazurilor cumplit ne apasă, către cine cu sfială înălţăm gândurile noastre smerite, cine poate pricepe fără de cuvinte durerea sufletelor noastre, fără numai Tu, Maică a Domnului şi Maica noastră duhovnicească? Nepricepându-ne a pune în cuvinte dorirea noastră de izbăvire în necazuri, numai Te încununăm cu smerite laude ca acestea:
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în suferinţă;
Bucură-te, acoperământ nebiruit al celor prigoniţi;
Bucură-te, surparea grabnică a vrăjmaşilor noştri nevăzuţi;
Bucură-te, înălţarea celor cu inimă smerită;
Bucură-te, binecuvântarea nevoitorilor pe calea rugăciunii;
Bucură-te, risipirea necazurilor noastre;
Bucură-te, bucuria moştenitorilor Împărăţiei;
Bucură-te, oglinda îngerească a virtuţilor;
Bucură-te, că întristarea Evei ai dezlegat prin naşterea Ta;
Bucură-te, că strici legăturile patimilor noastre;
Bucură-te, înfrumuseţarea cu virtuţi a sufletelor smerite;
Bucură-te, că ne porţi deasupra valurilor păcatelor;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 6

Pe Taborul inimii Tu ne-ai întins mână de ajutor, descoperindu-ne chemarea noastră la desăvârşire, iar noi cu nădejde în puterea rugăciunii Tale Te urmăm pe calea cea anevoioasă a despătimirii noastre, strigând Domnului cu credinţă şi dragoste: Aliluia!

ICOSUL 6

Spre Tine ridic ochii inimii mele, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine, cel cumplit chinuit de povara neputinţelor mele, ci ca o Bună, dezleagă legăturile patimilor mele, ca să salt cu duhul, aducându-Ţi cu îngerii podoabe strălucite de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, blândeţe ce încălzeşte sufletele noastre;
Bucură-te, veselia ce îndulceşte masa îngerească;
Bucură-te, pacea ce luminează cetatea sufletelor;
Bucură-te, făclie a rugăciunii nestinsă de viforul păcatelor noastre;
Bucură-te, comoară de daruri agonisită de cei săraci cu duhul;
Bucură-te, risipirea lacrimilor celor întristaţi;
Bucură-te, izvorul milei neîmpuţinate a celor milostivi;
Bucură-te, raza mângâierii celor blânzi;
Bucură-te, hrană îndestulată celor flămânzi;
Bucură-te, apa rugăciunii celor însetaţi de Cuvânt;
Bucură-te, icoană zugrăvită în inimile smerite;
Bucură-te, cămară de scăpare a celor prigoniţi;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 7

În braţele Tale S-a odihnit Cel acoperit de aripile heruvimilor pe Care Tu neîncetat L-ai purtat în gândul Tău, zburând la înălţimile serafimilor spre a Te îndulci de cântările neîncetate de: Aliluia!

ICOSUL 7

Cununa tuturor darurilor porţi ca Una Singură Care Te-ai învrednicit a odihni în cămara trupului Tău pe Cel Neîncăput în ceruri; pe Acesta roagă-L Fericită, să ne arate şi pe noi cei întinaţi de păcate multe temple luminate ale Duhului strălucite de raza iubitoare a Treimii, Care binevoieşte a primi Tu din gurile noastre laude ca acestea:
Bucură-te, izvor de daruri sădit de mâna dumnezeiască;
Bucură-te, pământ din care a răsărit Spicul mântuirii;
Bucură-te, mângâierea neamului omenesc;
Bucură-te, cămară preasfinţită a Împăratului păcii;
Bucură-te, acoperământ al Luminii la care scăpăm;
Bucură-te, pod al întâlnirilor dumnezeieşti;
Bucură-te, pecetea nestricată a iubirii rugătoare;
Bucură-te, cer întru care stăpâneşte Soarele dreptăţii;
Bucură-te, altar plin de tămâia rugăciunii;
Bucură-te, flacără nestinsă a dorului dumnezeiesc;
Bucură-te, sămânţă a rugăciunii încolţind în inimile curate;
Bucură-te, altar plin de tămâia rugăciunii;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 8

Nu se pricepe mintea noastră neputincioasă a-Ţi ţese laude din gândurile noastre sărace, dar Tu, ştiind neputinţa noastră, Preacurată, învaţă-ne a aduce Ziditorului cu îngerii cântarea de: Aliluia!

ICOSUL 8

Lacrimile Tale din rugăciune ni le-ai dat ca pe un dar nepreţuit al dragostei Tale pentru neamul nostru; noi, nevrednicii, fiind lipsiţi şi de lacrimile cele de pocăinţă pentru păcatele noastre, cădem înaintea Ta cu umilinţă: nu ne lăsa pe noi să pierim, ci mijloceşte-ne iertare, primind nevrednicele noastre stâlpări de cinstire:
Bucură-te, ploaie a rugăciunii ce speli păcatele noastre;
Bucură-te, că abaţi de la noi dreapta mânie dumnezeiască;
Bucură-te, căci depărtezi de la noi cursele ispitelor;
Bucură-te, că înmoi pământul sterp al inimilor noastre;
Bucură-te, poarta mântuirii credincioşilor;
Bucură-te, trăsnet al rugăciunii nimicind pe vrăjmaşii nevăzuţi;
Bucură-te, cununa rugăciunilor credincioşilor;
Bucură-te, calea sfinţită a iubitorilor de înţelepciune;
Bucură-te, scară prin care ajungem la înălţimi duhovniceşti;
Bucură-te, văl al tăcerii acoperind mintea noastră;
Bucură-te, carte a rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, chemarea tuturor la limanul pocăinţei;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 9

Pom înţelegător al Raiului fiind, cu roadele rugăciunii Tale hrăneşti pe cei flămânzi de mântuire, alungând blestemul Evei, care gustând din rodul neascultării, amărăciunea morţii în lume a sădit; iar noi, Îţi culegem din pământul sufletului roadele cântărilor de: Aliluia!

ICOSUL 9

Ca un rai înţelegător Te înfăţişezi înaintea privirii sufletului Sfinţilor celor luminaţi de raza Duhului; iar noi, cei orbiţi duhovniceşte de mulţimea păcatelor noastre, deşi nu Te vedem, cu evlavie Îţi aducem cântări de laudă ca acestea:
Bucură-te, rai oglindit în inimile credincioşilor;
Bucură-te, frumuseţe ce umbreşte orice cuvânt;
Bucură-te, cer tainic luminat de stelele virtuţilor;
Bucură-te, scară a împăcării cu Dumnezeu;
Bucură-te, pacea nestricată a sufletelor credincioase;
Bucură-te, mireasma rugăciunii smerite;
Bucură-te, trandafir ce împodobeşte grădina inimilor noastre;
Bucură-te, crin ce umple mintea de mireasma smeritei cugetări;
Bucură-te, ocean nesecat de milostivire;
Bucură-te, cămara de scăpare a celor osteniţi de păcat;
Bucură-te, icoană împodobită de gânduri luminate;
Bucură-te, pământ adăpat cu ploaia iubirii cereşti;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 10

De frumuseţea darurilor Tale mirându-se Sfântul Arhanghel Gavriil, Te-a împodobit cu dumnezeiescul cuvânt al tainei celei din veac ascunse, pe care primindu-l în inima Ta ai cântat Înţelepciunii negrăite: Aliluia!

ICOSUL 10

Pe serafimi îi întreci întru frumuseţea cea prealuminată şi înţelepciunea heruvimilor o covârşeşti, arătându-Te rază preasfinţită a Treimii Care aduci pentru noi jertfa rugăciunii, ascultând smeritele noastre laude :

Bucură-te, icoana privirilor îngereşti;
Bucură-te, oglindă a fecioriei;
Bucură-te, cămară sfinţită de lumina rugăciunii;
Bucură-te, zidul cel nesurpat al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, templu zidit din pietrele virtuţilor;
Bucură-te, binecuvântarea celor cu inimă smerită;
Bucură-te, Evanghelie nescrisă a tainelor Cuvântului;
Bucură-te, soare preastrălucit al darurilor Duhului;
Bucură-te, povăţuitoarea tuturor pe calea desăvârşirii;
Bucură-te, legătura văzută a iubirii dumnezeieşti;
Bucură-te, pom duhovnicesc plin de roadele Duhului;
Bucură-te, cântec ce îndulceşte inimile curate;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 11

Cu lumina rugăciunii Tale acoperă-ne pe noi, cei ce suntem chinuiţi de întunericul păcatelor noastre şi pe calea poruncilor dumnezeieşti povăţuieşte pe cei ce cântă Domnului: Aliluia!

ICOSUL 11

Văzând răstignit gol pe Cruce pe Cel Ce trup a luat din Tine, Te-ai îmbrăcat cu vălul întristării şi cu suspinurile Tale ca şi cu nişte sărutări dăruite celor morţi L-ai acoperit; primind acum suspinurile celor ce cad înaintea icoanei Tale cu sufletul gol de orice virtute, nu-Ţi întoarce privirea dinspre laudele noastre:
Bucură-te, că moartea Fiului Tău viaţă ne-a izvorât;
Bucură-te, mirul mângâierii sufletelor întristate;
Bucură-te, răbdarea noastră întru ispite;
Bucură-te, învierea sufletelor omorâte de păcat;
Bucură-te, că ne ajuţi să ne răstignim patimile;
Bucură-te, poartă sfinţită a Adevărului;
Bucură-te, luna cea preafrumoasă veghind neîncetat pământul;
Bucură-te, cărarea cea sfinţită a rugăciunii;
Bucură-te, cămară a tainelor mai presus de minte;
Bucură-te, cununa îngerească a slavei veşnice;
Bucură-te, izvor nesecat al rugăciunii curate;
Bucură-te, poartă nedeschisă nici de mâini îngereşti;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 12

Cetele îngereşti înconjoară icoana Ta cu evlavie şi dragoste şi cu făcliile laudelor aprinse, iar noi, credincioşii, pământ fiind şi lesne supuşi păcatului, cădem cu credinţă înaintea Ta cerând să ne mijloceşti iertare şi mântuire, iar lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL 12

Deschide-ne nouă uşa pocăinţei, Preafericită, Ceea Ce Te-ai făcut Uşă Cuvântului prin Care ni s-au deschis nouă iarăşi uşile Raiului; deschide şi uşa sufletului meu, cea încuiată prin păcat spre primirea gândurilor luminoase, care mă îndeamnă a-Ţi cânta Ţie:
Bucură-te, podoaba lumii îngereşti;
Bucură-te, comoară ascunsă în pământul românesc;
Bucură-te, mulţumirea neîncetată a glasurilor credincioşilor;
Bucură-te, oglinda frumuseţii mai presus de privirea gândului;
Bucură-te, cărarea sfinţeniei alese;
Bucură-te, lauda cea nerăpită a fecioarelor înţelepte;
Bucură-te, scară prin care ne suim la înălţimea pocăinţei;
Bucură-te, icoană gânditoare a Înţelepciunii;
Bucură-te, trandafir al darurilor Treimii;
Bucură-te, privighetoare a rugăciunii pe ramurile gândurilor omeneşti;
Bucură-te, privelişte a Împărăţiei cereşti;
Bucură-te, casă cerească a Treimii;
Bucură-te, Maica Domnului, apărătoare nebiruită a poporului binecredincios!

CONDACUL 13

O, Împărăteasă Prealăudată şi Maica Cuvântului, Ceea Ce păzeşti neamul românesc cu zidul rugăciunii Tale neîncetate, întăreşte-ne pe noi pe piatra pocăinţei, ca primind iertarea nedreptăţilor noastre de la Fiul Tău, să ne întraripăm sufletele cu neîncetate cântări de: Aliluia! (de trei ori)

Apoi Icosul 1 și Condacul 1.

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI

O, Preacurată, Bucuria inimilor smerite şi Binecuvântarea creştinilor, Râul cel nesecat al darurilor dumnezeieşti, adapă-ne din destul pe noi, cei ce pururea alunecăm în groapa neputinţelor noastre. Sub acoperământul rugăciunilor Tale păzeşti pe robii Tăi cei neputincioşi, care aleargă cu dragoste la limanul mijlocirii Tale. Vezi, Preacurată, mulţimea păcatelor noastre, care ca nişte fiare necruţătoare au sfâşiat sufletul nostru. Dar vezi-ne şi credinţa în puterea rugăciunilor Tale, şi nu ne lăsa pe noi să cădem în adâncul deznădăjduirii. Întinde-ne grabnică mână de ajutor, ridicând povara ispitelor noastre şi îndreptându-ne întru pace către pământul pocăinţei.
Cu adevărat ne-ai fost dăruită Apărătoare nebiruită a acestei ţări, pururea surpând uneltirile vrăjmaşilor şi primind pe cei necăjiţi în biserica Ta spre mângâiere. Şi acum Te rugăm, pe cei ce călătoresc pe marea vieţii îndreptează-i spre limanul cel bun al mântuirii, pe cei gârboviţi de boală îi îndreptează, dăruindu-le sănătate, pântecele cele neroditoare arată-le aducătoare de prunci binecuvântaţi, furtuna întristării abate de la robii Tăi, pe cei însetaţi de vieţuire curată îi întăreşte şi îi sprijineşte neîncetat, celor din nevoi fii grabnică ajutătoare şi pe noi, pe toţi, ne păzeşte netulburaţi sub aripile rugăciunii Tale neîncetate.
O, Preabinecuvântată, nu ne pricepem noi a-Ţi împleti cunună de laude vrednică de frumuseţea desăvârşirii Tale, dar ştiind neputinţa noastră nu cere de la noi cele ce covârşesc şi măsura înţelepciunii îngereşti. Dă-ne însă Tu, ca o milostivă, pace sufletelor şi sănătate trupurilor cuprinse de boli cumplite, Biserica lui Hristos o întăreşte întru păstrarea neschimbată a testamentului dreptei credinţei, ca aducându-Ţi Ţie mulţumire, să slăvim pe Dumnezeul Cel în Treime închinat, Cel pururea iubitor de oameni şi mult milostiv. Amin.

Propunere de Acatist: Mihaela Bratu

Două poeme inedite de la Alexandru Pârgaru, învăţătorul de suflete

Ieri m-am întâlnit cu Alexandru Pârgaru în Parcul din Cetatea Alba Iuliei, oraş unde locuim amândoi. Îl cunosc pe Alex de când avea 16 ani, şi atunci scria, mai ales poveşti, despre oameni, animale şi plante, era atent la natură şi la glasurile ei. Scria sensibil, curgător şi recita la fel de frumos. Mă gândeam cât sunt de fericită că pot să-l văd, să povestesc cu el despre lumină, suflet, vindecare, despre frumuseţea nevăzută a lumii şi a vieţii…Mi-a arătat comoara lui, caietul pe care scrie poeme, simte şi scrie cu iubire, cu bucurie şi entuziasm. Aşa a scris ieri în câteva minute poezia „Lacrimi de Lumină”, dedicată Maicii Domnului. Mulţumim, Alexandru! Să fie LUMINA şi IUBIREA lui Dumnezeu cu tine pretutindeni!

Poeme de Alexandu Pârgaru

Lacrimi de Lumină

Maicii Domnului

Plângeai cu lacrimi de lumină
Şi suspinai cu glas de foc,
Doar tu ştiai să simţi durerea mea de vină
Şi numai tu mă vindecai pe loc…
Erai tu steaua pe care eu nu o vedeam?
Erai tu calea de la care rătăceam?
Erai tu visul ce nu îl mai visam?
Oare astăzi, dacă mi-aş deschide ochii,
Aş putea să te privesc?
Sau aş plânge cu lumina
Cu care ai plâns şi tu?
Oare adevărul poartă veşmânt de întuneric,
Şi oare, eu de-aceea nu îl înţeleg?
Oare tu mai eşti la fel de tristă,
Dar oare, eu mai sunt la fel de-ntreg?
Mai pui pe-obrazul meu azi lacrimi de lumină?
Oare mai am în Tatăl Dumnezeu vreun fir de rădăcină?

Amorul Îngerului-Floare

Un înger mi-a ieşit în cale
Şi mi-a vorbit şi multe el mi-a spus…
Apoi mi-a arătat din mâna lui trei zale,
Trei inimi, trei veşminte şi trei planuri astrale,
Şi s-a întors în lumea lui de sus.
Era frumos ca o lumină vie
Ce izvorăşte dintr-un cer de ametist…
Însufleţea o haină aurie,
Ţesută dintr-un fir de bucurie,
Menită să înveselească
Lăuntrul meu, ce era gol şi trist.
Nouă aripi din zefir de flori celeste,
Privirea de safir dumnezeiesc…
Avea numele: EU sunt CEL CE este.
A fost minunea pentru care,
În oglinda minţii mele
Nu pot să mă mai privesc.
Îngerul privea spre mine,
Eu priveam în larg spre el…
Toate mor, el nu mai vine,
Toate sunt, însă nimic
Nu mai e acum la fel.
Nu am fost iubit vreodată
De vreun om, de vreo făptură,
Cum am fost iubit de-un înger
Mai mic ca o picătură.
Noaptea, când privesc la stele,
Mă unesc cu Universul,
Astfel ştiu că-n cer, acolo,
Îngerul mă mai cunoaşte
Şi îmi mai aude versul.

Rugăminte de la Daniela

Dragi prieteni, am nevoie de ,,Almanahul copiilor”, o revistă format A4 de cca 115-120 pagini, editată anual până în 1990 inclusiv, de Asociaţia Scriitorilor din România. Este greu de găsit la biblioteci şi nici la anticariate nu am dat de ea, iar pe net găseşti rar câte un exemplar. Dacă aveţi această revistă vă rog să mă contactaţi la adresa de pe site:
ghigeanu.daniela@yahoo.com

Aştept în continuare impresiile şi mărturiile dvs. privind puterea rugăciunii grupului nostru de miercuri seara, dar şi articole pe diverse teme pentru site: poezii, poveşti, rugăciuni, meditaţii, videoclipuri, picturi, eseuri, cu indicarea bibliografiei şi a sursei respective- site-ul de unde au fost preluate şi data accesării site-ului acolo unde este cazul. Aştept poeţii şi prozatorii cu lucrări dedicate Divinităţii, iubirii, sufletului, păcii, copiilor, naturii… Vă mulţumesc şi vă dăruiesc iubirea mea! Dumnezeu să fie cu noi mereu!

Daniela

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 24.10.2012

Rugăciunea de miercuri seara, 24.10.2012 este:

Acatist de multumire

http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatist-multumire-122408.html

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.Amin.
Slava tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti ; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte miluieste-ne pe noi.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne curateste pacatele noastre. Stapane iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noaste, pentru numele Tau.

Doamne miluieste. Doamne miluieste. Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruti, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua gresalele noastre, precum iertam si noi gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean.

Ca a Ta este imparatia, puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.
Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi ! Amin !

Miluieste-ne pe noi Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor.Amin.

Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit ; nu te mania pe noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau ; toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.

Si acum si pururea in vecii vecilor.Amin !

Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, caci tu esti mantuirea neamului crestinesc.
CREZUL

Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Nascut, Care din Tatal s-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut ; Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si de la Maria Fecioara si S-a facut Om.
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat.
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi.
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui.
Si iarasi va sa vina cu slava sa judece viii si mortii, a Carui imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purecede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, care a grait prin prooroci.
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un Botez intru iertarea pacatelor.
Astept invierea mortilor.
Si viata veacului ce va sa fie. Amin.
Doamne miluieste. Doamne miluieste. Doamne miluieste.
Psalmul 50

Miluieste-ma Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie Unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele tale si biruitor cand vei judeca Tu. Ca iata intru faradelegi m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit ; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale mi le-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati, spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi. Auzului mei vei da bucuriesi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce fata Ta de la pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si duh drept innoieste intru cele dinauntrul ale mele. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma intareste. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce. Izbaveste-ma de varsarea de sange Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele ; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Domane, buzele mele vei dechide si gura mea va vesti lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit ; inima franta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavointa Ta, Sionului ; si sa se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul tau vitei.
Tata Ceresc, Creatorul tuturor, in fata Ta ingenunchez si-Ti multumesc pentru toate bucuriile ceresti, pentru viata care mi-ai dat-o si pentru binecuvantarile nenumarate. As vrea sa pot face mai mult, sa-Ti arat prin faptele mele ca stiu cat de mult ma iubesti pe mine ‘’omul’’, iar eu sa Te iubesc mai mult. De multe ori ma intreb cum de nu esti suparat pe mine la cat de rau sunt ? Tot ce ating distrug si-mi pare rau ca o fac, dar o iau de la cap, in fiecare zi din viata mea gresesc in fata Ta. Iti multumesc pentru a Ta nemarginita si nemasurata iubire si Te rog sa ma ajuti acum in zi tarzie sa ma schimb, sa ma smeresc, ca sa Te iubesc. Fara ajutorul Tau voi fi mereu un suflet gol. Tu esti Tatal meu Ceresc, Ziditorul meu. Amin.
Condacul 1
Tata Ceresc care ai facut totul prin Cuvant si ai dat viata prin Duhul Sfant zideste-ma inca odata ca sa fiu curat, cu inima plina de iubire sa cinstesc a Ta zidire si cu buze curate sa zic : Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 1
Cat de minunata e stiinta Ta, cum ai facut Tu totul, fiecare isi stie rostul. Ajuta-ma si pe mine sa-mi aflu rostul in lume si cu multumire sa pot canta :
Tata Ceresc, iti multumesc ca mi-ai dat viata,
Tata Ceresc, iti multumesc ca mi-ai ararat frumusetea lumii,
Tata Ceresc, iti multumesc ca am vazut si lumea cea de sus,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ocrotirea Ta,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru bucuriile vietii,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru iertarea ce mi-o dai in fiecare zi,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru usurarea necazurilor mele,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 2
Tata Ceresc imi amintesc cant te-am vazut intaia oara, eram in pragul casei Tale. Tu erai acolo, iar eu abia nascut, de-a dreapta era Cuvantul, deasupra Sfantul Duh si Maica Lumii tot in dreapta. M-ati spalat si m-ati uns, iar eu Ti-am jurat credinta, dar dupa un timp am uitat, ca am crescut. Acum prin ingeri iti zic : Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 2
Pe drumul vietii de multe ori mi-ai adus aminte de juramantul Sfantului Botez, dar am cazut si am uitat, iar in acest moment vreau doar sa zic:
Tata Ceresc, multumesc pentru oamenii intalniti dupa planul Proniei Tale,
Tata Ceresc, multumesc pentru maretia muntilor,
Tata Ceresc, multumesc pentru mireasma florilor,
Tata Ceresc, multumesc pentru surasul unei desteptari senine,
Tata Ceresc, multumesc pentru savoarea fructelor,
Tata Ceresc, multumesc pentru darurile Tale,
Tata Ceresc, multumesc pentru un cer senin de vara,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 3
Tata Ceresc, ce bine e sa fiu cu Tine. In rugaciune ma vad in fata Ta si-Ti multumesc sarutandu-Ti mana dreapta cu care ma mangai in fiecare dimineata, iar eu zic : Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 3
Incepe o noua zi si ma arunc in tumultul vietii, dar din cand in cand ma opresc, ridic ochii inimii spre cer si zic :
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ziua aceasta binecuvantata,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru fiece pas in viata,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru rasaritul soarelui,
Tata Ceresc, iti multumesc si pentru apusul lui,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru noptile senine,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru somnul linistit,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 4
Tata Ceresc la tine alerg in zilele triste ale vietii mele si Treimii nedespartie zic cu buze triste si lipite: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 4
Cand raza luminii Tale ma atinge, intreaga fiinta a mea se umple de bucurie si incep sa cant:
Tata Ceresc, nadejdea noastra,
Tata Ceresc, povatuitorul celor rataciti,
Tata Ceresc, puterea noastra,
Tata Ceresc, slobozirea din necazuri,
Tata Ceresc, mangaierea sufletelor noastre,
Tata Ceresc, intarirea sarmanilor,
Tata Ceresc, milostiv fi noua,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 5
Tata Ceresc, mandria ma omoara putin cate putin, ea sapa adanc in mine prin cuvinte de slava, ajuta-ma sa ma smeresc si sa-ti slujesc Tie si cu buze de bucurie sa zic: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 5
In fiecare zi gresesc si seara ma caiesc, ma spovedesc in fata Ta si cer ajutor pentru slabiciunea mea, ajuta-ma: Tu esti puterea mea !
Tata Ceresc, imbraca-ma cu lumina Ta,
Tata Ceresc, ajuta mintea mea,
Tata Ceresc, curata stiinta cea desarta,
Tata Ceresc, bucurie daruieste tuturor,
Tata Ceresc, pacea sufletelor noastre,
Tata Ceresc, intoarce pe dusmanii nostrii,
Tata Ceresc, tarie trupurilor noastre,
Tata Ceresc, iti multumesc.
Condacul 6
Tata Ceresc, Tu ai zis cu glasul Tau cel preaputernic ‘’ Cheama-Ma pe Mine in ziua necazului tau si Te voi scoate si ma vei proslavi’’. Din adancul inimii mele indraznesc a ma apropia zicand: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 6
Doamne Dumnezeul nostru Tata Ceresc, cel mare si milostiv, din umilinta inimilor noastre cu smerenie Te rugam da-ne nemarginita Ta indurare.
Tata Ceresc, deschide-ne noua bratele parintesti,
Tata Ceresc, inchide portile iadului,
Tata Ceresc, cauta pe cei pierduti si ii adu acasa,
Tata Ceresc iti multumesc,
Tata Ceresc, marire aducem Tie impreuna si Fiului Tau si Sfantului Duh,
Tata Ceresc multumim prin sfintii ingeri,
Tata Ceresc, laude aducem prin puterile ceresti,
Tata Ceresc inchinaciune prin sfintii toti.
Condacul 7
Tata Ceresc in Treime Slavit Dumnezeul nostru, Tu vezi ca s-a topit taria credintei noastre si caile mantuirii sunt departe datorita pacatelor noastre, fie-Ti mila de robii Tai care striga: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 7
In mainile Tale ma las si tot ce vine de la Tine primesc cu bucurie si parasit de as fi de toti oamenii de langa mine eu iti multumesc si pe Tine Te slavesc.
Tata Ceresc, iti multumesc pentru a inimii plinatate,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru a mintii limpezime,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru libertate,
Tata Ceresc, iti multumesc ca m-ai scos din panza de paianjen,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru bunatatea celor din jurul meu,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru darurile tale,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru imbelsugare,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 8
Tata Ceresc, Creatorul Universului intreg, iti multumesc pentru ca desi Te supar in fiecare clipa, Tu ma ierti si eu pot doar sa zic: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 8
Tata Ceresc, cerul e scaunul Tau, iar pamantul asternut, soarele e creatia Ta si omul e iubirea Ta.
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ca ai trimis la noi pe Fiul Tau si Mantuitorul sufletelor noastre,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru Duhul Tau cel Sfant ce s-a pogorat la noi,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ca pe Maica Fiului Tau ai facut-o aparatoarea noastra,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ca pe toti dupa a Ta oranduiala ne aduci in ceasul pocaintei,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ca ne auzi cand strigam in necazuri catre Tine,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru ca la timp potrivit ne inveti stiinta Ta vazuta si nevazuta,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru frumusetea slujitorilor Tai,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 9
Tata Ceresc, ce bucurie se pogoara in zi de sarbatoare faptura toata de veseleste si iti canta cantare de armonie: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 9
De Te-am iubi mai mult am sti ca in fiecare zi e sarbatoare. Dar noi suntem departe uitand de a Ta carte si acceptam balaurul din noi.
Tata Ceresc, invata-ne dreptatea,
Tata Ceresc, lumineaza ochii mintii noastre,
Tata Ceresc, sufletul nostru il pazeste,
Tata Ceresc, fiinta noastra o curateste,
Tata Ceresc, oglindeste chipul Fiului Tau in noi,
Tata Ceresc, destupa urechile noastre,
Tata Ceresc, alunga suferintanoastra,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 10
In urma convorbirilor cu Tine, sfintii parinti ne sfatuiesc sa luam aminte la toate lucrurile care vin de la diavol si din lume. Iar noi sa ne intarim zicand : Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 10
Multe ispite si plati vin ca urmare a greselilor noastre din trecut, dar rugandu-ne Ziditorului nostru le trecem,iar cu bucurie cuvinte de acest fel cantam :
Tata Ceresc, Izvor de bucurie,
Tata Ceresc, a noastra ocrotire,
Tata Ceresc, scut nebiruit,
Tata Ceresc, bogatia sufletelor noastre,
Tata Ceresc, aparatorul vietii noastre,
Tata Ceresc, lumina inimilor noastre,
Tata Ceresc, slava aducem Tie,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 11
Cuvinte mici si goale aduce in cantari gura mea, nu se pot compara cu milostivirea ta. Langa icoana sfintilor Tai ingenunchez si eu necredinciosul si cu ei indraznesc sa iti cant : Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 11
Multumiri aducem Tie pentru Sfintii toti, ca i-ai pus sa mijloceasca pentru iertarea pacatelor noastre si ocrotiti fiind de ei, indraznim sa zicem Tie :
Tata Ceresc, slava Tie pentru toate,
Tata Ceresc, toata faptura iti e datoare,
Tata Ceresc, slava intru cei de sus,
Tata Ceresc, pe pamant pace,
Tata Ceresc, nesfarsita bucurie,
Tata Ceresc, rugaciuni smerite aducem Tie,
Tata Ceresc, fa-ne buni,
Tata Ceresc, iti multumim pentru toate.
Condacul 12
Cand incep a ma ruga nu stiu ce am a cere, nici ce-i bun pentru viata mea, asa ca te rog pe Tine Tata Ceresc ai grija de mine, caci eu ma las in voia Ta: Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 12
Asa cum noi dorim pentru ai nostri fii pace si bucurie, sanatate, fericire, Tu doresti pentru toti copiii Tai sa traiasca in armonie.
Tata Ceresc, iti multumim pentru a trupului sanatate,
Tata Ceresc, iti multumim pentru belsugul vietii noastre,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru fiece descoperire,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru rabdarea invatata,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru prietenii din viata mea,
Tata Ceresc, iti multumesc si pentru dusmani ca ei ma fac a descoperi cat sunt de mic,
Tata Ceresc, iti multumesc pentru necazuri ca ele ma intaresc,
Tata Ceresc, iti multumim pentru toate.
Condacul 13
O, Tata Ceresc Multmilostive si intru tot Bunule Dumnezeul nostru, iarta-ne noua greselile noastre, scoate-ne din intunericul vietii noastre, fa-ne sa ridicam ochii inimii spre cer si cu buze fara viclenie sa zicem Tie : Slava Tatalui Ceresc !
O, Tata Ceresc Multmilostive si intru tot Bunule Dumnezeul nostru, iarta-ne noua greselile noastre, scoate-ne din intunericul vietii noastre, fa-ne sa ridicam ochii inimii spre cer si cu buze fara viclenie sa zicem Tie : Slava Tatalui Ceresc !
O, Tata Ceresc Multmilostive si intru tot Bunule Dumnezeul nostru, iarta-ne noua greselile noastre, scoate-ne din intunericul vietii noastre, fa-ne sa ridicam ochii inimii spre cer si cu buze fara viclenie sa zicem Tie : Slava Tatalui Ceresc !
Icosul 1
Cat de minunata e stiinta Ta, cum ai facut Tu totul, fiecare isi stie rostul. Ajuta-ma si pe mine sa-mi aflu rostul in lume si cu multumire sa pot canta :
Tatal Ceresc, multumesc ca mi-ai dat viata,
Tatal Ceresc, multumesc ca mi-ai ararat frumusetea lumii,
Tatal Ceresc, multumesc ca am vazut si lumea cea de sus,
Tatal Ceresc, multumesc pentru ocrotirea Ta,
Tatal Ceresc, multumesc pentru bucuriile vietii,
Tatal Ceresc, multumesc pentru iertarea ce mi-o dai in fiecare zi,
Tatal Ceresc, multumesc pentru usurarea necazurilor mele,
Tatal Ceresc, iti multumesc pentru toate.
Condacul 1
Tata Ceresc care ai facut totul prin Cuvant si ai dat viata prin Duhul Sfant zideste-ma inca odata ca sa fiu curat, cu inima plina de iubire sa cinstesc a Ta zidire si cu buze curate sa zic : Slava Tatalui Ceresc !
RUGACIUNE

Tu m-ai facut, m-ai adus in lume si inca din pruncie eu Te-am uitat. Acum in ceas tarziu al vietii mele Te-am cautat si Te-am gasit. Fara tine am fost gol, tine-ma la pieptul Tau sa nu mai ratacesc pe taramul lumii fara de Dumnezeu. Pazeste sub acoperamantul Tau tara noastra si poporul aceasta de toate imprejurarile grele. Celor bolnavi le daruieste sanatate, celor mahniti mangaiere, celor invrajbiti pace si iubire si inconjoara-ne pe toti cu sfintii tai ingeri ca vrajmasii nostri sa nu mai izbuteasca asupra dragostei din noi. Bucurandu-ne de grija Ta pentru noi Te slavim pe Tine Tata Ceresc si binecuvantam Prea Sfant numele Tau, al Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin !

O învăţătură de la pomişorul GOJI

O învăţătură de la pomişorul GOJI

Dragi pământeni, nu uitaţi să iubiţi! Aşa cum soarele nu uită să mă iubească pe mine, un pomişor care plămădeşte bobiţe roşii-cărămizii, dulci-amărui, ca mângâierea palmelor aspre ale bunicii de la ţară.
Eu, pomişorul GOJI, vă învăţ lecţia blândeţii şi a răbdării, să fiţi cumpătaţi în toate, să aşteptaţi vremea potrivită pentru a face orice lucru, fie el neînsemnat. Cel ce ştie să aştepte va culege roade alese. O plăntuţă mică are răbdare să crească, să ajungă încet-încet la maturitate, şi câtă splendoare va şti ea să arate lumii întregi… Ce bucuros aş fi dacă oamenii m-ar cunoaşte, dacă ar vrea să mă ducă în casele lor, aş sta într-un vas de lut la fereastră şi i-aş înveseli, le-aş ţine tovărăşie celor solitari, celor nefericiţi şi fără viziunea succesului.
Ştiu să curăţ spaţiul exterior, dar mai ales pe cel interior al omului, ştiu să-i alung gândurile negre şi supărătoare şi să-i readuc zâmbetul pe faţă. Dacă omul ar consuma dimineaţa câteva bobiţe din fructele pomişorului meu s-ar umple de energie, ar fi voios şi binedispus, ar vedea viaţa cu alţi ochi, ar fi mai optimist, mai încrezător. Eu am suflet ca şi voi, chiar dacă numai unii oameni pot vedea şi simţi ceea ce gândesc şi simt eu, ceea ce transmit naturii şi oamenilor prin vibraţiile uşoare ale frunzelor mele… Cu frunzele curăţ aerul din jurul meu, îl purific, tot cu ajutorul lor adun din spaţiul înconjurător cât mai multe gânduri frumoase acolo unde trăiesc, de iubire, fericire, pace, iertare, compasiune şi multe altele. Celui care mă îngrijeşte îi ofer tandreţe şi încredere, curaj. Îmi place să inspir scriitorii, pictorii, muzicienii, creatorii de frumos, de armonie şi de pace, dar şi pe mamele care se ocupă de copilaşii lor, pentru a iubi, a ierta şi a accepta mai mult, dar şi pentru ca izvoarele creaţiei să se deschidă, ca Lumina să strălucească în mintea şi în inima lor. Omul să nu mai nutrească sentimente de ură, de invidie, ranchiună, teamă sau mânie, iar leacul pentru toate acestea este unul singur: IUBIREA! Deci, nu uitaţi să iubiţi, dragi pământeni! Iubiţi ca şi soarele, din toată fiinţa voastră. Dăruiţi-vă unii altora sentimente luminoase şi călduroase şi vă veţi vindeca trupul şi sufletul! E simplu, încercaţi…

Daniela Ghigeanu
22.10.2012

Fructele de Goji- izvor de sănătate şi bună dispoziţie!

Fructele de Goji- izvor de sănătate şi bună dispoziţie!

Un blog special cu picturi-simbol care vindecă sufletul

Un blog special cu picturi-simbol care vindecă sufletul