"Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

Archive for iulie, 2012

Legătură

Film spiritual „Profetiile de la Celestine”

Film „Profetiile de la Celestine”

Reclame
Video

Charpentier: Missa Assumpta est Maria

Video

J. J. Walther: Hortulus Chelicus (1688) / Suites for violin & b.c. / Les Plaisirs du Parnasse

Video

Thomas Tallis – Spem In Alium

Anunţ pentru rugăciunea de miercuri seara, 1 august 2012:

              Rugăciunea de miercuri, 1 august 2012:  LITANIA ÎN CINSTEA INIMII PREASFINTE A LUI ISUS şi LITANIA DUHULUI SFÂNT

 


Sursa: http://www.ercis.ro/liturgie/preces.asp?id=26

LITANIA ÎN CINSTEA INIMII PREASFINTE A LUI ISUS

 

Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

Inima lui Isus, Fiul Tatălui cel veşnic, miluieşte-ne pe noi, (*)
Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei, pururea Fecioare,*
Inima lui Isus, unită întru fiinţă cu Cuvântul lui Dumnezeu,*
Inima lui Isus, nemărginită întru maiestate, *
Inima lui Isus, locuinţă sfântă a lui Dumnezeu, *
Inima lui Isus, chivotul celui preaînalt, *
Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu şi poarta cerului,*
Inima lui Isus, focar arzător al dragostei, *
Inima lui Isus, sălaşul dreptăţii şi al iubirii, *
Inima lui Isus, plină de bunătate şi de dragoste,*
Inima lui Isus, noianul tuturor virtuţilor, *
Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *
Inima lui Isus, regele şi centrul tuturor inimilor,*
Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei, *
Inima lui Isus, în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii*
Inima lui Isus, în care Tatăl a binevoit, *
Inima lui Isus, dorul munţilor veşnici, *
Inima lui Isus, răbdătoare şi de mare milă, *
Inima lui Isus, darnică faţă de toţi cei care te cheamă, *
Inima lui Isus, izvorul vieţii şi al sfinţeniei, *
Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,*
Inima lui Isus, copleşită de ocări, *
Inima lui Isus, zdrobită pentru fărădelegile noastre,*
Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte, *
Inima lui Isus, străpunsă de suliţă,*
Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,
Inima lui Isus, viaţa şi învierea noastră, *
Inima lui Isus, pacea şi împăcarea noastră, *
Inima lui Isus, jertfa păcătoşilor, *
Inima lui Isus, mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *
Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinţilor, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

V. Isuse cu Inima blândă şi smerită,
R. Fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

Să ne rugăm:
Atotputernice, veşnice Dumnezeule, priveşte spre Inima preaiubitului tău Fiu şi spre laudele şi îndestulările pe care ţi le aduce în numele păcătoşilor, şi împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei ce-ţi cer milostivirea în numele aceluiaşi Fiu al tău, Isus Cristos, care cu tine vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Iaculatorii

Isuse, hrana noastră, miluieşte-ne pe noi, (*)
Isuse, bucuria noastră, *
Isuse, Vindecătorul bolnavilor,
Isuse, mângâierea nenorociţilor, *
Isuse, întărirea muribunzilor, *
Isuse, speranţa noastră, *
Isuse, pâinea coborâtă din cer, *
Prin trupul tău jertfit pentru noi,
mântuieşte-ne, Doamne! (**)
Prin sângele tău vărsat pentru noi, **
Prin această dovadă a iubirii tale, **

LITANIA DUHULUI SFÂNT

 

Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne,
Isuse, auzi-ne,
Isuse, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi! (*)
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, *
Duhule Sfânt, Dumnezeule, *
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, *

Duh al adevărului şi al înţelepciunii, *
Duh al înţelegerii şi al sfatului, *
Duh al tăriei şi al ştiinţei, *
Duh al evlaviei şi al fricii de Dumnezeu, *
Duh al iubirii, al bucuriei şi al păcii, *
Duh al răbdării, al bunătăţii şi al blândeţii, *
Duh al bunăvoinţei şi al statorniciei, *
Duh al credinţei şi al modestiei, *
Duh al înfrânării şi al curăţiei, *
Duh al umilinţei şi al prudenţei, *
Duh al vieţii şi al mântuirii, *
Duh al virtuţilor şi al harurilor, *
Duh al dumnezeieştii înfieri, *
Duh care purifici sufletele, *
Dumnezeule care cercetezi inimile şi adâncul fiinţei omeneşti, *
Împărţitor al harurilor cereşti, *
Cunoscător al gândurilor şi al intenţiilor inimii, *
Apărător sigur în timp de încercare, *
Mângâierea celor care încep să te slujească, *
Tăria şi curajul celor care merg pe calea virtuţii,*
Cununa celor desăvârşiţi, *
Fericirea tuturor îngerilor, *
Lumina Patriarhilor, *
Inspiratorul Profeţilor, *
Graiul şi ştiinţa apostolilor, *
Biruinţa Martirilor, *
Înţelepciunea Mărturisitorilor, *
Puritatea Fecioarelor, *
Frumuseţea lăuntrică a tuturor sfinţilor, *
Fii milostiv,
iartă-ne Duhule Sfinte,
Fii milostiv,
ascultă-ne Duhule Sfinte,
De orice păcat, mântuieşte-ne pe noi, (**)
De vicleniile diavolului, **
În ziua judecăţii, **
Noi, sărmanii păcătoşi, te rugăm ascultă-ne, (***)
Ca să ne ierţi toate păcatele, ***
Ca să binevoieşti a ne lumina şi ajuta intenţiile şi faptele noastre, ***
Ca să ne învredniceşti să suferim cu generozitate, în toate încercările, din dragoste către tine, ***
Ca să aprinzi în inimile noastre o dorinţă statornică şi pururi vie pentru desăvârşirea creştină, ***
Ca să ne întăreşti în pacea interioară şi adevărata linişte sufletească, ***
Ca să ne păstrezi în harul tău până la ultima noastră suflare, ***
Ca să ne primeşti printre aleşii tăi, ***
Ca să ne faci vrednici de mântuire, ***

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, revarsă asupra noastră pe Duhul Sfânt.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, trimite-ne de la Tatăl pe Duhul Sfânt pe care ni l-ai făgăduit.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dăruieşte-ne pe Duhul tău cel bun.

V. Trimite Duhul tău şi se vor crea!

R. Şi vei reînnoi faţa pământului!

Să ne rugăm:
Dumnezeule, pentru care nimic nu este ascuns, te rugăm ca prin revărsarea Duhului Sfânt să purifici gândurile inimilor noastre ca să te putem iubi din ce în ce mai mult şi să te lăudăm de-a pururi. Amin.

Legătură

Sănătate cu ajutorul naturii

Sănătate cu ajutorul naturii

Legătură

Radio Maria, un post de radio pentru suflet

Radio Maria